مخالفت ادامهدار وزارت ورزش با استعفاي رييس هندبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اینطور که به نظر ميرسد قرار نیست رحیمي از فدراسیون هندبال برود و یک بار دیگر این رشــته را وارد فضاي ناآرام و بینظم اخیرش کنــد. علیرضا رحیمي چند ماهي اســت با راي خوبي از مجمع انتخاباتي هندبال، ریاست این فدراسیون را یک بار دیگر عهده دار شــد. ریاســتي که بخــش بزرگــي از جامعــه هندبال در انتظــارش بودند بخصــوص بازیکنان سرشــناس و مليپوش که به وضوح از او حمایت کردند.

رحیمي طي ماههــاي حضورش در راس فدراسیون هندبال، با حواشي زیادي روبهرو شــد و به گفته خودش عدهاي در صدد تخریب و متشنج کردن فضاي این رشته بودند. رفتارهایي که در نهایت طي روزهاي گذشته باعث شــد او از ریاست هندبال انصراف دهد و اســتعفایش را به وزارت ورزش بفرستد.

همــان روز هم داورزنــي اعالم کرد که مخالف اســتعفاي رحیمي اســت اما چند روزي طول کشــید تا وزارت ورزش مخالفــت خود را بــا این اســتعفا اعالم کند. در نهایت روز گذشــته اعالم شــد کــه وزارت ورزش با اســتعفاي علیرضا رحیمي از ریاســت فدراســیون هندبال مخالفت کرده اســت ولــي بهدلیل اصرار رحیمي بر اســتعفا، قرار اســت جلسهاي در وزارت ورزش با حضور رحیمي برگزار شــود و تکلیف ماندن یا رفتن رحیمي از فدراسیون هندبال مشخص شود.

وزارت ورزش اصرار بر ماندن رحیمي دارد و رییس مســتعفي اصرار بر رفتن و باید دید ســرانجام جلســه مابین این دو طرف چه خواهد شد.

هندبــال در یکــي دو ســال اخیر حواشــي بســیاري داشــته و در دوران ریاســت و سرپرســتان اخیرش، شرایط خوبي را بــه خود ندید. همین شــرایط هم خانواده هندبال را بر سر حضور مدیر موفقي در این رشــته به اجماع رساند و رحیمــي را رییس این فدراســیون کرد. حــاال اما رحیمــي زیر بــار تخریبها و حاشیهســازيها کــم آورده و ميخواهد عطاي این صندلي را به لقایش ببخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.