جدال با چين تايپه در اولين روز واليبال زنان آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم ملي والیبال بانوان که این روزها در فیلیپیــن حضــور دارد، ظهر امروز در اولین مســابقهاش در رقابتهاي قهرماني آســیا به میدان ميرود. تیم ایران که در ایــن رقابتها بــا مالدیــو، تایلند و چین تایپه همگروه است، در اولین و مهمترین دیــدار خود در مرحله مقدماتي، ســاعت 12:30 ظهــر امــروز به وقــت محلي، به مصاف چین تایپه مــيرود. تیم ایران در دو دیدار بعدياش هم به مصاف مالدیو و تایلند خواهد رفت تا بتواند با قرار گرفتن در جایگاههــاي اول یا دوم گروه خود، به مرحله حذفي این رقابتها راه پیدا کند.

هشــت تیم برتر ایــن رقابتها جواز حضور در رقابتهاي کاپ آســیا را نیز به دست ميآورند. زینب گیوه، مائده برهاني، مهدیه خواجــه کالیي، ســودابه باقرپور، فرانک بابلیــان، الهام فالح، نــگار کیاني، فرزانه مرادیان، مهسا صابري، مهسا کدخدا، مینا روستا، تهمینه گرزني، ندا چمالنیان و فرزانه زارعي 14 بازیکن اعزامي به فیلیپین هستند. دبیرکل فدراسیون والیبال ایران کــه عضو کمیته کنترل و فني مســابقات والیبال زنان قهرماني آســیا است، بعد از بازدیدهایي که انجــام داده، ميگوید: «به همراه جمعي از مســووالن از سالن اصلي مســابقه بازدید کردیم که متوجه ایرادات زیادي شــدیم که البته برخي از آنها قابل اصالح است. البته جلسهاي دیگر با روساي برگزار کننده داشتیم تا گزارش بازدیدها را در اختیارشان قرار دهیم و آنها هم هرچه ســریعتر نقصهاي قابل اصالح را درست کنند.» دبیرکل فدراسیون والیبال با اشاره به وضعیت نامناســب میزباني فیلیپین به ویژه در بخش فني مسابقات نیز ميگوید: «متاســفانه میزباني خیلي مطلوب نیست و ایرادات زیــادي در همه بخشها وجود دارد. مثــال در ســالن اصلي مســابقات، رختکنها هنوز کامال مجهز نشــده است و میز ماســاژ هم ندارد. در ســالن اصلي اســکوربورد کار نميکرد. در ســالن دوم هم اســکوربوردش فقط امتیازها را ثبت ميکرد. در واقع فقط شرایط هتل و تغذیه خوب است و نميتوان نمره خوبي به بقیه موارد داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.