تكليف نيمكت تنيس هفته آينده مشخص ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس فدراسیون تنیس ميگوید با احمدوند در خصوص استعفایش صحبت کردیــم و تا اوایل هفتــه آینده وضعیت سرمربیگري تیمملي مشخص ميشود.

مجیــد شایســته در مــورد اینکه وضعیــت اســتعفاي ســعید احمدوند، سرمربي تیم ملي به کجا رسید، ميگوید: «با او صحبتهایي داشــتیم و اعالم کرد که از لحاظ جسمي و روحي خسته شده و طبیعي هم هست که اینطور باشد، چون او 5 سال سرمربي تیم ملي بزرگساالن و همچنین ردههاي پایه بوده است.»

او ادامــه ميدهد: «فشــار روحي و روانــي و بعضا نامهربانيهــا در مورد وي زیاد بوده و شــاید ما هم بایــد اقداماتي ميکردیم که نکردیــم و همه این موارد دست به دست هم داده است.»

رییس فدراســیون تنیــس در مورد زمان این تغییرات نیــز توضیح ميدهد: «اوایــل هفته آینده همه چیز مشــخص ميشــود. با خود احمدوند براي ادامه کار مذاکره ميکنیم و اگر شرایط براي ادامه همکاري فراهم نباشــد، تغییرات صورت ميگیرد. احمدوند اگر دیگر سرمربي تیم ملي هم نباشــد، در کنار ما خواهد بود و از نظرات او قطعا استفاده خواهیم کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.