سرعتي زن بلژيكي؛ خريد جديد پيكان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرعتيزن بلژیکي تیم والیبال پیکان ميگوید خوشحالم که شــرایطي فراهم شده تا فصل آینده در پیکان بازي کنم.

سیمون وان ديورد، سرعتيزن تیم ملي والیبال بلژیک ســرانجام با پیکانيها به توافق رسید تا فصل آینده در این تیم بازي کند. این بازیکن 28 ســاله با 208 ســانتیمتر بلندي قد، بــه تازگي با تیم ملــي بلژیک به مرحله نهایي مســابقات قهرماني جهــان 2018 صعود کرد و در این بازيها و همچنین لیگ جهاني یکي از ارکان اصلي تیمش محســوب ميشد. ســیمون وان ديورد، سرعتيزن بلژیکي تیم والیبال پیکان که عضو تیم ترنتینوي ایتالیا هم بود درخصوص حضورش در این تیم ميگوید: «خوشــحالم که اعالم کنم بــراي فصل آینده در تیــم پیکان و لیگ ایران بازي خواهم کرد. خیلي خوشحالم که این فرصت به من داده شد و امیدوارم در ایــن راه موفق باشــم.» پیکان فصل گذشــته هم یکي از ضعفهاي اصلياش در بخش دفاع وسط بود و تغییراتي را هم در میانه فصل در این پست انجام داد اما حاال ترجیح داده تا براي مقابله با سرعتي زنهاي حریــف اصلياش یعنــي بانک سرمایه، یک بازیکن خارجي جذب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.