شاگردان سيچلو براي جهاني شروع كردند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم والیبال زیر 23 ســال ایران بعد از پشت ســر گذاشتن رقابتهاي قهرماني مردان آســیا استراحت بسیار کوتاهي کرد و طي روزهاي اخیر یک بار دیگر تمریناتش را براي شــرکت در رقابتهاي امیدهاي جهان آغاز کرد.

خوان ســیچلو براي آغــاز تمرینات جواد کریمي، رســول آقچهلــي، فردیــن قلعهوند، اســماعیل مســافر، حمید حمــودي، رحمان تقيزاده، مهرداد شــیبانيمهر، ســلیم چپرلي، ســهند ا...وردیان، امین اســماعیلنژاد، سعید جواهريتوانا، علياصغــر مجرد، محمد دلیري، امیر خداپرســتي، جابر اسماعیلپور و اسماعیل طالبي را به اردو دعوت کرد.

این رقابتها از 27 مرداد الي 4 شهریور ماه در قاهره مصر برگزار خواهد شــد و ایران در گــروه B این رقابتها با تیمهاي الجزایــر، چین، آرژانتین، روسیه و ترکیه همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.