استفاده نيم بها از هتلهاي جهانگردي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

انجمن ورزشينویســان ایــران به مناســبت روز خبرنگار با شــرکت ســرمایهگذاري ایرانگردي و جهانگردي قرارداد همکاري امضا کرد. براساس این قرارداد اعضاي انجمن ورزشــي نویســان ایران از این پس ميتوانند از امکانات 57 هتل این شــرکت در سراسر کشور با تخفیف 50 تا 75 درصدي استفاده کنند.

این قرار داد همکاري روز گذشــته در شرکت سرمایهگذاري ایرانگردي و جهانگردي با حضور مســووالن این شــرکت و اعضاي هیات رییسه انجام شد. براساس این قرارداد همکاري انجمن ورزشي نویسان نیز متعهد ميشود تا در راستاي پوشــش خبري رویدادها و همایشهاي این شرکت ،کارگروه خبري معرفي کرده و ضمنا به درخواســت این شرکت کالسها و دورههاي آموزشــي رســانهاي را براي مدیران اجرایي و روابط عمومي این مجموعه و هتلها برگزار نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.