نصب ديواره يخنوردي در استاديوم قزوين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دیواره یخنوردي مصنوعي در اســتادیوم 15 هزار نفري سردار آزادگان قزوین نصب شد. دیواره یخنوردي مصنوعي در کنار دیواره سرعت استادیوم 15 هزار نفري ســردار آزادگان قزوین نصب شــد. این دیــواره در 2 بخش ســرطناب با ابعاد 17 در 6 متر و ســرعت در ابعاد 15 در یک متر اســت و دومین دیواره تخصصي یخنوردي مصنوعي در آســیا از نظر متراژ و ارتفاع و ســومین دیواره بلند جهان است که آمادگي برگزاري مسابقات رسمي را در خــود دارد. این دیواره با 430 میلیون ریال اعتبــار در 2 ضلع خالي فضاي سوله دیواره سرعت جانمایي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.