جوانان واترپلو باالخره بردند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم واترپلوي جوانان ایران توانســت در ســومین دیدار خود از ســري مســابقات جهاني واترپلو به پیروزي برسد. این تیم بعد از دو باخت سنگین، در ســومین دیدار به مصاف تیم پورتوریکو رفت و توانســت با نتیجه 8 بر 7 مقابل این تیم به پیروزي برســد. تیم واترپلوی جوانان ایران پیش از این دو دیدار گذشــته خود را مقابل کشورهاي روسیه و یونان به ترتیب با نتایج 19 بر 2 و 18 بر 2 واگذار کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.