اعتماد دوباره به يك دوست قديمي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

روابط دوســتانه و نزديك وزير اين روزهــاي ورزش با نفر اول دولت موضوع تازهاي نيســت؛ رابطهاي كه به كمك ورزش آمده و اين دلخوشــي را بــه وجود آورده كه در دولت دوازدهم، بســيار بيشــتر از دولت يازدهــم، ورزش مورد توجه دولتمردان باشــد. مسعود ســلطانيفر كه بهعنوان اولين وزير پيشــنهادي ورزش در دولت دكتر روحاني به مجلس نهم معرفي شــد، بار ديگر و براي دولت دوازدهم در فهرســت كابينه رييس جمهوري قرار گرفته كه اين اعتماد دوباره يا بهتر اســت بگوييم، چند باره، پيغامهاي زيادي دارد كه مهمترينش ادامه روند با ثبات و همچنين حفظ آرامش ورزش اســت.

رييــس جمهوري كه در ابتــدا و انتهاي دولت يازدهم، دو بار مســعود ســلطانيفر را بهعنوان وزير پيشنهادياش براي ورزش به مجلس معرفي كرد، بار ديگر او را در كابينه خود قرار داده تا به مجلس برود و از اين انتخــاب و گزينهاش حمايت كند؛ حمايتي كه برگرفته از اعتماد است و اجراي درست آنچه بايد انجام ميشــده و حاال رييس جمهوري به اين نتيجه رسيده كه كارها طبق روال است.

مسعود سلطانيفر در 11 آبان 95 و در روزهاي پيــش از جلســه راي اعتماد از مجلــس كه برخي ميگفتند حضورش موقتي است، برنامه 5 ساله ارائه كــرد. اين بار هم او با وجود همه حرف و حديثهاي يــك ماه اخير، فعال در ورزش ماندني اســت كه اين ماندگاري نشان ميدهد رييس جمهوري از آرامشي كه او برقرار كرده، حمايت ميكند.

وزير اين روزهاي ورزش، بر خالف تمام وزراي قبلي ورزش و همچنين تعداد قابل توجهي از روساي ســازمان ورزش، حداقل از 80 تا 88، نشان داده كه خيلي از ســر و صدا و شلوغي خوشش نميآيد و اگر حتي با موضوعي مخالف اســت، ســعي ميكند اين موضوع و اختالف ســليقه با مدير زيرمجموعهاش را به رسانهها نكشد. او بر خالف يكي از مردان نخست ورزش كه آن روزها عنوان رييس ســازمان را با خود يدك ميكشيد، دنبال فرمانبردار كردن افراد نبوده و نشستهاي خصوصي را به جمعهاي عمومي ترجيح داده و به خاطر همين ويژگي اســت كه در ماجراي كيروش و دعوايش با برخي مديران فدراسيون ورود نكــرد. يا حتي وقتي همه به اين باور رســيده بودند كه زمان تغيير در اســتقالل اســت، او سر حمايتش ايستاد و آرامش تيم را بر هم نزد. شايد برخي از ما و شما، در برخي مواقع مثل موضوع كيروش باورمان اين بود كه بايد شــخص وزير بــه موضوع ورود كند اما به هــر حال وزير با عدم ورودش به فدراســيون فوتبال و فدراسيونهاي ديگر، استقالل (اگرچه هنوز تا اســتقالل واقعي فاصله است) آنها را حفظ كرده و اين چيزي است كه بايد به آن ارج نهاد.

نكتــه ديگري كه در انتخاب ســلطانيفر ديده ميشود، ثباتي اســت كه در پس اين انتخاب وجود دارد؛ چيزي كه هميشــه همه ما بهعنوان خواســته مطرح كردهايم اما خيلي وقتها در مواجهه با برخي تصميمها كه به نظرمان اشــتباه بوده، گفتهايم بهتر است فرد ديگري بيايد، بي توجه به اينكه چه كسي با چه ويژگيهايي بايد جايگزين شود.

در اين شــرايط اســت كــه امــروز و پس از جابهجاييهاي زياد در وزارت ورزش، ميتوان گفت، ثبات و حفــظ آرامش حوزه مديريــت ورزش كه با آســيبهاي زيادي در بخشهــاي مختلف از جمله مباحث مالي مواجه است، يك اولويت است؛ اولويتي كه نشــانهاش در فهرست رييس جمهوري هم ديده ميشود. در دورههاي دورتر و آن روزهايي كه غفوري فرد و هاشميطبا در راس ورزش بودند، يكي 4 سال و ديگري 8 ســال فرصت مديريــت پيدا كرد اما هر چــه به جلو آمديم، زمان كمتري در اختيار مديريت ورزش قرار گرفت تا جايي كه از زمان مهرعليزاده تا امروز، شــش نفر به طور رسمي رييس و وزير ورزش شدهاند و سه نفر هم (صالحي اميري، شريعتمداري و سجادي) بهعنوان سرپرست، چند روز يا چند ماهي در راس وزارتخانه قرار گرفتهاند.

عددي كه در مقايســه با همان روزهاي دورتر پيغامهايي دارد كه يكياش ميتواند اين باشــد كه در مقاطعي، بخصوص دولت نهم و دهم كه ســه نفر بهعنوان رييس ســازمان معرفي شــدند، دولتمردان صبوري كمتري داشتهاند و البته كساني كه انتخاب ميشدهاند هم كمتر توانستهاند نظر نفر اول دولت را جلب كنند. ضمن اينكه ورزش بيشتر به چشم آمده و به همين خاطر حاشــيهها نيز پررنگتر شدهاند و شايد مديران ترجيح دادهاند با تغيير نفر اول ورزش، به اين حاشيهها پايان بدهند. با اين حال و هوا وقتي ميبينيم كه نفر اول ورزش در ماههاي پاياني دولت يازدهــم براي كابينه دوازدهم هم معرفي ميشــود، ميتوان اينطور نتيجه گرفت كه قرار اســت باالخره ثبــات به مديريت ورزش برگــردد و افراد بتوانند در آرامش بهتر و بيشــتري تصميــم بگيرند؛ اتفاقي كه روزهاي خوب ورزش در دولتهاي ششــم و هفتم را يادآوري ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.