فرزان همچنان بهترين سقوط خدابخشي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله ســوم اردوهاي آمادگي تيم ملي پارا تيراندازي از روز دوشــنبه آغاز شــده اســت. اين تيم خــودش را براي حضور در رقابتهاي جام جهاني كرواسي آمــاده ميكند و قرار اســت كه تركيب تيــم اعزامي بــه اين مســابقات تا پايان هفته از سوي كميته فني مشخص شود. ســومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي پاراتيراندازي با نظر كادر فني تيم ملي با حضور ۶1 تيرانداز در حال برگزاري است كه از جمع ۶1 نفــري كه به اردو دعوت شدهاند پنج نفر در تپانچه بانوان، سه نفر در تپانچه آقايان، سه نفر در تفنگ بادي

و پنج نفــر در تفنگ بادي ۲HS هستند. اين اردو در حالي برگزار ميشود كــه هنوز تركيــب و تعداد ورزشــكاران اعزامي به مسابقات جام جهاني كرواسي مشخص نشده است.

از ســوي كادر فني اســامي ۶1 نفر

قهرمان ســابق كشــتي ايران به ماجراي ديدار رســول خــادم با او در باشــگاه كارگران واكنش نشــان داد. اكبر فالح كه دارنده مدال طال و نقره جهان اســت، درباره حضور رســول خادم در باشــگاه كارگــران و ديدارش با خادم گفت: «در اين ديدار به خود خادم گفتم اگر هم انتقادي ميكنم به هيچ وجه شــخصي و از سر خصومت و اين حرفها نيســت. من منافعي در كشتي نداشتم كه با آمدن خادم آن را از دست داده باشــم بنابراين اگر گاهــي اوقات انتقادي ميكنم صرفا هدفم كمك به كشــتي اســت. همانطور كه بارها كارهاي خوب فدراســيون را گفتهام اگر ايرادي هم ببينم ميگويم.» حضور سرزده رسول خادم در باشــگاه كارگران باعث شد تا اين شايعه مطرح شود كه خادم پيشنهاد حضور در كادر فني را به فالح ارائه كرده اســت اما اكبر فالح ضمن تكذيب اين موارد، ادامه داد: «هيچ صحبتي در باره تيم ملي نشد و صرفا يك ديدار دوســتانه بود. از من بهتر در تيم ملي در به كميته فني ارسال شــده و قرار است اعضاي ايــن كميته دربــاره تركيب تيم ملــي اعزامي تا پايان هفته تصميم نهايي را بگيرند. رقابتهاي جامجهاني كرواسي اواخر شهريور برگزار ميشود و كادر فني اميدوار اســت كه با اعــزام هر ۶1 نفر به اين رقابتها موافقت شود. مهدي زمانی، شورابي، هادي نجفی، ملكي، مجيد فالح، اردشــير، عظيم كريمي و سيد حميدرضا موســوي در بخــش مــردان و ســمانه كوثرمدار، الناز عوني، خديجه ايمانطلب، زهرا غالمزاده، خديجه رســتمي، سميرا ارم، ســاره جوانمردي، عاليه محمودي، معصومــه جليليــان، رقيه شــجاعي و معصومــه خدابخشــي در بخــش بانوان نفرات حاضر در اردوي تيم ملي هستند. هدايت اين تيمها بر عهده حسين اميري اســت كه در رشتههای مختلف هم ساير مربيان به او اضافه ميشوند. حال كار هســتند و در همه ردهها حضور دارند. وقتي كار را به اين خوبــي پيش ميبرند ديگر چه نيازي به امثال بنده هست؟ ترجيح ميدهم بــا نوجوانان و جوانان در باشــگاه كار كنم. اگر نيازی هم به حضور من در تيم ملي باشد آن را قبول نميكنم.» سرمربي سابق تيم ملي جوانان درباره پيشبيني از عملكرد تيم ملي بزرگساالن هم گفت: «مسابقات جهاني جاي مناسبي براي كســب تجربه نيست. اگر هدفمان كسب تجربه اســت بايد اين كشــتيگيران را به تورنمنتها و مســابقات درجه ۲ ميفرســتاديم. مسابقات جهاني اهميت زيادي دارد و جاي كشتيگيراني اســت كه به دنبال رفتن بر روي سكو و كسب بهترين نتيجه باشند. كشــتيگيران روس هم بارها در اولين حضورشــان در مسابقات جهاني به مدال طال رسيدند. كشتيگيران ما هم حتي اگر براي اولين بار اســت كه پا به اين مسابقات ميگذارند بايد هدفشــان رسيدن به مدال طال باشد.»

فدراســيون جهاني تكواندو، رده بندي ورزشــكاران را در ماه آگوست اعالم كرد كه امتيازات اين رنكينگ تا پايان مســابقات جوالي محاسبه شده است.

در اين رنكينگ امتيازات ســال ۳10۲ به طور كل از جدول ردهبندي حذف و از امتيازات ۲014 و ۲015 به ترتيب 75 و 50 درصد كسر شده است.

همچنين با اعــالم رنكينگ ماه جديد، 5۲ درصــد از امتياز ماه قبل در سال ۶10۲ كسر خواهد شد.

در آخريــن رنكينــگ اعــالم شده از ســوي فدراســيون جهاني تكوانــدو، آرمين هاديپــور در وزن -54 كيلوگرم در رده ســوم جدول ردهبنــدي قــرار گرفــت، فــرزان عاشــورزاده تكوانــدوكار وزن -58 كيلوگرم كشورمان همچنان جايگاه دوم را در ميــان تكواندوكاران جهان در اختيار دارد، ميرهاشــم حسيني نماينده وزن ۳۶- كيلوگرم كشورمان كه پس از رقابتهاي قهرماني جهان و با كســب مدال نقره اين مسابقات جايگاه سيزدهم را به خود اختصاص داده بود، همچنــان در اين رده قرار دارد، ابوالفضل يعقوبي نيز در جايگاه دوازدهــم وزن 8۶- كيلوگــرم قرار دارد.

مسعود حجيزواره در وزن -74 كيلوگــرم با يك پله صعــود در رده پنجم جدول است، مهدي خدابخشي در رده پنجم وزن -80 كيلوگرم قرار دارد، احمد محمــدي در وزن -87 كيلوگرم رده بيست و چهارم و سجاد مردانــي در وزن +87 كيلوگرم رده چهارم را در اختيار دارند.

مهــدي خدابخشــي تــا بعــد از بازيهــاي المپيــك ريــو هم در رده نخســت وزن -80 كيلوگــرم قرار داشــت امــا حضورنيافتن او در رقابتهاي بينالمللي باعث شــد تا جايگاه نخست خود را از دست بدهد.

اما در گروه زنان ناهيد كياني در وزن -49 كيلوگرم رده ۲4 را به خود اختصاص داده است، طيبه پارسا در وزن -57 كيلوگــرم در رده 4۶ قرار دارد، كيميــا عليــزاده در وزن ۲۶كيلوگرم همچنان رده هجدهم را در اختيار دارد و در وزن 7۶- كيلوگرم مليكا ميرحســيني بــا 4 پله صعود جايگاه 94 را كسب كرده است.

زهرا پوراســماعيل در وزن ۳7كيلوگرم بدون هيچ تغييري جايگاه يازدهــم را به خــود اختصاص داده اســت و اكرم خدابنده در وزن ۳7+ كيلوگرم در رده شانزدهم قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.