تركيب تيم ملي همچنان در ابهام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

SH1

بيرانوند: سهراب با خواست خودش به تركمنستان ميرود محسن بيرانوند سرمربي موقت تيم ملي وزنهبرداري، اعزام سهراب در پاســخ به اين ســوال كه چرا در آســتانه رقابتهاي جهاني ۲017 مرادي به بازيهاي داخل ســالن آسيا را براساس درخواست خود اين آمريكا كادرفني تصميــم گرفته كه يكي از اميدهاي مدال آوري ايران وزنهبردار و نظر شــوراي عالي فني ميداند! روز گذشــته در فهرست را به تركمنستان اعزام كند، تاكيد دارد: «سهراب نياز به تعريف كردن اعالم شــده از ســوي كادرفني تيم ملي وزنهبرداري براي شــركت در ندارد. او از نظر اخالقي، فني و تمريني فوقالعاده اســت و وزنهبرداري بازيهاي داخل ســالن آسيا نام سهراب مرادي قهرمان طاليي المپيك اســت كه همه به داشتنش افتخار ميكنيم. قطعا اعزام سهراب مرادي ريو نيز وجود داشــت. اتفاقي عجيب كــه در فاصله نزديك زماني بين به بازيهاي داخل سالن به اين خاطر نبوده كه بخواهيم اين قهرمان را بازيهاي داخل ســالن و مسابقات جهاني آمريكا در سال ۲017 قطعا محك بزنيم اما بنا به درخواســت خودش و مشورتي كه با شوراي فني ريسك بزرگ و تهديدي جدي براي اين وزنهبردار و كادرفني به شمار داشــتيم تصميم بر اين شد كه قهرمان طاليي المپيك در تركمنستان ميرود. محسن بيرانوند سرمربي موقت تيم ملي وزنهبرداري كشورمان وزنه بزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.