شايد حكمت اين بوده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پاي پرواز به آلمان مچ پا و دستش به خاطر سقوط از پلههاي آپارتمان محل سكونتش آسيب ديد تا همين مصدوميت جدي موجب از دست رفتن شانس حضور او در مرحله چهارم جام جهاني تيروكمان شود؛ اتفاقي تلخ براي تيم ملي كامپوند و فدراســيون تيروكمان كشورمان كه اميدوار به درخشش اين مليپوش در مســابقات معتبر پيش رو بود. پريسا براتچي ميگويد: « پس از پايان تمريناتم در زنجان، متاســفانه از پلههاي محل سكونتم ســقوط كردم و به دليل پيچ خوردگي شــديد پا و مچ دســتم آسيب ديدم و پس از انتقال به بيمارستان و گرفتن عكس از ناحيه آسيب ديده مشخص شــد كه مچ پا و دستم به شدت دچار در رفتگي شــده اســت. به همين دليل پزشك دســتور آتل بندي محل آســيب ديده را داد و فعال تجويــزش اين بوده تــا 15 روز به همين شكل باقي بماند.»

براتچي ادامه ميدهد: «اصال باورم نميشد كه مرحله چهارم رقابتهاي تير و كمان جام جهاني آلمان را به همين راحتي از دســت بدهم. من خود را براي افزايــش امتيازاتم در مرحله چهارم رقابتهــاي جام جهاني آلمان آماده كرده بودم و تمرينات خوبي را پشــت ســر گذاشتم تا بتوانم به فينال فيناليســتهای جام جهاني راه پيدا كنم اما متاســفانه اين حادثه باعث شد تا از رســيدن به اين مسابقات محروم شوم. البته در حال حاضر در ردهبندي جام جهاني در جايگاه ششم قرار دارم و اگر در رقابتهاي جام جهاني آلمان رقابت بين نفرات اول برگزار شود و من بتوانم جايگاه ششم خود را حفظ كنم در جمع هشت كماندار برتر ميتوانم به فينال فيناليستها راه پيدا كنم. دعا ميكنم كه اين رقابتها تنها بين نفرات اول برگزار شود تا حداقل در مراحل بعدي فرصت جبران برايم باقي بماند.»

بانوي كماندار كشورمان معتقد است: «من در آستانه اعزام به رقابتهاي جام جهاني آلمان بودم كه اين اتفاق افتاد و تصور نميكردم كه چنين اتفاقي آن هم درســت پاي پرواز برايم رخ دهد. از زمانی كه اين اتفاق برايم افتاده اســت مرتب خود را ســرزنش ميكردم. ولي حاال كه آرامتر شدم ميگويم شــايد حكمتي بوده كه چنين اتفاقي آن هم درســت در آستانه اعزام براي من رخ داده است.»

براتچــي در پايان از اميدوارياش براي حضور در فينال فيناليســتها كــه در ايتاليا برگزار ميشــود ميگويد: «خيلي اميــدوارم بتوانم به فينال فيناليســتها راه پيدا كنــم و در رقابتهاي ايتاليا بتوانم در جمع هشــت كماندار برتر به بهترين نتايج دست يابم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.