استقبال خادم از قهرمانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي تيم كشــتي فرنگي جوانان ايران پس از قهرمانــي در رقابتهاي جهاني فنالند روز سهشــنبه به تهران بازگشتند. تيم كشتي فرنگي جوانان ايــران در رقابتهاي قهرماني جهان كه در شــهر تامپره كشور فنالند برگزار شد براي اولين بار در تاريخ بهعنوان قهرماني رسيد. موفقيت تاريخي و بزرگ اين تيم باعث شد تا رسول خادم بهعنوان رييس فدراسيون به اســتقبال جوانان آينده دار كشــتي ايران برود. تا پيش از اين سابقه نداشته و يا به ندرت ديده شــده بود كه رســول خادم به استقبال تيمي برود اما شــاهكاري كــه اين جوانان در تامپره خلق كردند باعث شد تا خادم به همراه رضا اليق دبير فدراسيون به استقبال اين تيم بروند. اين تيم بــا ۳ مدال طالي پويا دادمرز، كرامــت عبدولي و امين كاوياني نژاد در اوزان ‪0۶ 05،‬ و ۶۶ كيلوگرم، يك مدال نقره آرمان عليزاده در وزن 84 كيلوگرم و يك مدال برنز اميــن ميــرزازاده در وزن 0۲1 كيلوگرم و در نهايت كسب 58 امتياز براي اولين بار قهرمان جوانان جهان شد.

حادثه، بانوي كماندار را از رسيدن به جام جهاني محروم كرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.