نگاهي دوباره به سوابق مديريتي سلطانيفر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسعود ســلطاني فر در حالي توسط حسن روحاني، رييس جمهوري ايران بهعنوان وزير پيشــنهادي به مجلس شــوراي اســالمي معرفي شده كه اين روزها وارد يازدهمين ماه حضورش در وزارت ورزش شــده اســت. ســلطانيفر كه 11 آبان ماه از مجلس شــوراي اسالمي راي اعتماد گرفت، ابتدا براي كابينه يازدهم به مجلس معرفي شد اما با 117 راي موافق، 148 رأي مخالــف و 18 رأي ممتنع موفق به كســب راي اعتماد از مجلس نهم نشــد تا اينكه بعد از خداحافظي محمود گودرزي، اتفاقهاي ديگري افتاد و او توانســت نظر مثبت مجلس را جلب كند. در جلسه راي اعتماد مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 11 آبان سال قبل، سلطانيفر با ۳91 رأي موافق، ۲7 رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع به ســمت وزارت ورزش و جوانان برگزيده شــد و حاال بعد از چند ماه فعاليت، نظر رييس جمهوري براي معرفي سه باره به مجلس را جلب كرده اســت. ســلطانيفر پيش از حضور در وزارت ورزش و جوانان بهعنوان معاون رييس جمهور در حوزه معاونت گردشگري فعاليت ميكرد. او همچنين ســابقه فرمانداري و اســتانداري در دولتهاي قبل را نيز در كارنامه دارد. دو ســال قائم مقامي و همچنين معاونت اداري و مالي ســازمان تربيت بدني، چهار ســال عضويت در شوراي عالي اداري، چهار ســال عضويت در شوراي عالي اطالعرساني كشور، دوازده سال سابقه استانداري در سه استان گيالن، زنجان و مركزي، هشت سال معاون سياسي در اســتانداريهاي فارس، همدان و هرمزگان، شــش سال حضور در مركز پژوهشهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو غيرموظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش، از سوابق مديريتي وزير ورزش كشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.