مچ پاي براتچي، پاي پرواز آلمان پيچ خورد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســقوط از پله و آسيب ديدگي جدي كه از ناحيه مچ پا براي پريسا براتچي تنها نماينده بانوان كشورمان در رشته تير و كمان رخ داد، باعث شد اين ورزشــكار پاي پرواز آلمان از حضور در رقابتهاي جام جهاني محروم شود.

پريســا براتچي تنها كماندار ايران در بخــش بانوان قرار بود عصر ديروز به همراه اسماعيل عبادي ديگر مليپوش كامپوند ايران در بخش مــردان براي حضور در رقابتهاي مرحله چهارم جامجهاني تهران را به مقصــد آلمان ميزبان برگزاري اين دوره از رقابتها ترك كند اما هنگام خروج از منزل در راهپله محل اســكان خود تعادلش را از دســت داد و زمين خورد.

همين موضوع باعث شد تا مچ پاي براتچي به شدت مصدوم شود و اين ورزشــكار براي مداوا به بيمارستان انتقال يابد. بنابر اين چون پرواز براتچــي و عبادي به مقصد آلمان بعدازظهــر ديروز بود، بانوي كماندار كشــورمان به اجبار و خيلي غيرمنتظره پاي پرواز از اعزام به آلمان جا ماند تا شانس حضور در جام جهاني تيروكمان را از دست بدهد.

بر همين اســاس و بــا توجه به حادثه تلخي كه بــراي براتچي در خاتمه اردوي آمادهســازي تيم ملي در زنجان رخ داد، اسماعيل عبادي مليپــوش پر اميد و عنواندار كشــورمان در بخش مردان تنها نماينده تيروكمان ايران در رقابتهاي جام جهاني آلمان خواهد بود.

طبــق آخرين اخباري كــه از زبان خود براتچي بيان شــد، بانوي كماندار كشــورمان در حال حاضر مشــغول مداواي آسيب ديدگي مچ پايش اســت و در عين ناراحتي بابت از دســت دادن شانس حضور در مرحله چهارم رقابتهاي جام جهاني به ميزباني آلمان، اميد دارد كه با مداواي مصدوميتش حداقل مهياي رسيدن به مرحله بعدي جام جهاني در ايتاليا شود.

براتچي: مچ پا و دستم را آتل بندي كردم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.