بهداد سليمي: نه قول مدال ميدهم نه ركورد شكني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قهرمــان المپيك لندن معتقد اســت كــه تغييــرات كادرفني به صالحديــد فدراســيون بــوده و بهعنــوان ورزشــكار بايــد از اين تصميمــات تبعيت كنيــم. بهداد ســليمي با اشــاره به كنارهگيري سجاد انوشيرواني و انتخاب بيرانوند گفت: «تغييرات كادرفني تيم ملي به صالحديد فدراسيون بوده، ما هم بهعنوان ورزشكار از اين تصميمات تبعيت ميكنيم. راه و مســيري كه بايد طي شــود همان است و تغيير و تحوالت نبايد ورزشــكار حرفهاي را دچار مشــكل يا حاشيه كند و ما بهعنوان ورزشكار بايد از تصميمات پيروي كنيم.»

اردوي تيم ملــي وزنهبرداري بعد از چنــد هفته به تهران منتقل شده اســت و بهداد ســليمي اين شــرايط را مساعد ميداند: «اردوي چهار هفتــهاي خوبي را در ورزقان پشت ســر گذاشــتيم و توانستيم عقبماندگــي كه بــه خاطر تاخير در آغاز اردو داشــتيم را تا حدودي جبــران كنيم. تمام مليپوشــان با هدف و انگيــزه تمرين ميكنند و اميدوارم مشكل خاصي پيش نيايد و در مســابقات جهانــي آمريكا با صددرصد آمادگي شركت كنيم.»

برگزاري ليگ برتر وزنهبرداري در اين روزها با مشــكالتي مواجه شــده و حاال بهداد هم خبر از عدم حضورش در اين مسابقات ميدهد: «امسال تيم ندارم. ذوبآهن و ملي حفاري كه جزو تيمهاي خوب ليگ بودند و هزينه هم ميكردند حاضر به تيمداري نشدند. اكثر مليپوشان به جز كســاني كه ســرباز هستند بدون تيم هستند.»

بهداد سليمي يكي از اميدهاي مدال ايــران در رقابتهاي جهاني اســت امــا او در ايــن راه عــالوه بر داشــتن يــك رقيب ســخت با مصدوميت زانو هم روبهرو است، با اين حال اميدوار به بهبود شــرايط جســماني تا قبل از اين مسابقات است: «شــرايط زانويم خوب است. بعــد از المپيــك بايد اســتراحت ميكردم تا رفته رفته شرايطم بهتر شود. خدا را شــكر مشكل خاصي نيســت و اميــدوارم تا مســابقات جهاني مــن را ياري كند. نميتوان قول مــدال يا شكســتن ركورد را داد اما تمام تالشــم را ميكنم كه بهترين نتيجه را بگيرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.