صعود ۴ ايراني در ردهبندي جهاني پاراتكواندو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پاراتكواندوكاران ايران پس از كسب چهار مدال طال در رقابتهاي آزاد آســيا در ســال 710۲، در ردهبندي جهاني صعود كردند.

مهــدي پوررهنما كه در كرهجنوبي موفق به كســب ســومين مدال طالي پياپي خود شد در صدر ردهبندي وزن 75 كيلوگــرم K44 باقی ماند و اختــالف خود را با حريف روسياش «ويتالي نازارنكو» به 1۲7/41 امتياز رساند. اصغر عزيزي اقدم در وزن به اضافه 75 كيلوگرم K44 با ســه پله صعود در جايگاه دوم جهان قرار گرفته اســت. در اين دسته «ايوان ميكوليچ» كروات در صدر باقي ماند.

قهرماني احمد نريماني در اوپن آسيا در دسته به اضافه 75 كيلوگرم ۲4K باعث شــد وي به رده ســوم ردهبندي جهاني صعود كند. اين در حالي اســت كه قهرماني ســعيد صادقيانپور در دسته به اضافه 1۶ كيلوگرم ۲4K باعث شد اختــالف وي در صدر ردهبندي با نفــر دوم به 45/4 امتياز برســد. پاراتكوانــدو مجوز حضور در بازيهــاي پارالمپيك 0۲0۲ توكيو را كســب كرده و يكي از رشــتههاي مدالآور براي ايران محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.