كبكانيان دوشنبه ميزبان كاراته كاران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي انتخابــي ردههــاي پايه دختران و پسران روز دوشنبه 0۳ مرداد در سالن شهيد كبكانيان تهران برگزار ميشود. اين رقابتها كه پيش از اين اعالم شده بود روز جمعه برگزار ميشود اما بنا به داليلي نا معلوم به تعويق افتاد، در دو بخش مردان و بانوان برگزار ميشود. در بخش مردان و در انفــرادي كاتا، پنج كاتارو و در بخش تيمي چهار كاتارو مســابقه خواهنــد داد كه به صورت امتيازي نفرات رتبهبندي ميشوند. رقابتهاي انتخابــي دختران هم بعدازظهر روز دوشــنبه در ســالن كبكانيان و بعد از اتمام رقابتهاي پســران برگزار ميشــود. كاتاروهــاي دختر در بخــش انفرادي پنج كاتا و در بخش تيمــي چهار كاتا بايد اجرا كنند. همچنين سيزدهمين دوره پيكارهاي وحدت و دوســتي جام اروميه از روز جمعه 0۲ مــرداد ماه با برگــزاري رقابتهاي رده سني بزرگساالن آغاز ميشود.

بازگشت تيم كشتي فرنگي جوانان به ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.