چين ميزبان مسابقات گرند اسلم تكواندو تا سال ۰۲۰۲

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شهر ووشــي چين تا سال 0۲0۲ ميزباني مسابقات گرند اسلم تكواندو را برعهده خواهد داشت.

شــهر ووشــي چين كه ميزبانی اوليــن دوره مســابقات گرنــد اســلم تكواندو را كســب كرده بود حاال امتياز ميزباني اين رقابتها را تا ســال 0۲0۲ به خود اختصاص داد. فرمانداري شــهر ووشي واقع در استان جيانگ سو چين بزرگترين سرمايه گذار اين رويداد است بر همين اساس امتياز ميزباني مسابقات گرند اســلم تا ســال 0۲0۲ به صورت انحصــاري در اختيار اين شــهر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.