زيدان: بيل بازيكن رئال است، همين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو تاييد كرد اگر گرت بيل جايــي در برنامههــاي زينالدين زيدان در رئــال مادريد ندارد، بــراي جذب او تالش ميكند. بال ولزي كه براي سوپرجام اروپا به مقدونيه رفته، مورد توجه منچســتريونايتد قرار گرفته به اين دليل كه گفته ميشــود رئال مادريد عالقــه مند به خريدن كيليان امباپه است.

مورينيو كه اين تابســتان يك بازيكن هجومــي ديگــر ميخواهــد، در كنفرانس خبري قبل از سوپرجام مقابل رئال مادريد گفت: «اگر او جايي در رئال ندارد، با آمدن يك بازيكن ديگــر يعني ميتواند برود. من ميخواهــم اينطــرف منتظر او باشــم و با بقيه مربيهايي كه او را ميخواهند مبارزه كنم.»

اين بازيكن 28 ساله ماه گذشته و قبل از ديدار دوســتانه دو تيم در سانتاكالرا-كه منچســتر بعد از تســاوي يك بــر يك در ضربات پنالتي به پيروزي رســيد- مورينيو را در آغوش گرفت و با هم حرفهايي زدند كه مورينيو به شوخي گفت درباره اين بوده كه چرا تلفنهايش را جواب نميدهد.

دو ساعت بعد مربي رئال مادريد روي همان صندلي نشست و به اظهارات مورينيو پاسخ داد. زينالدين زيدان گفت بيل آماده اســت اما به برنامههايش اشــارهاي نكرد: «فكــر ميكنم مهم اين اســت كه او حس خوبي دارد، عالوه بر آن جلســات تمرينی مداومي را با ما بوده. اواخر فصل قبل براي او خيلي آســان نبود. به خاطر مصدوميت تقريبا چهار مــاه نبود اما حاال خيلي خوب اســت و كامال تمركــز دارد. آنچه مورينيو گفتــه برايم جالب نيســت و براي تيم هم اهميتــي نــدارد. رونالدو هــم همينطور، داســتانهايي گفته شــد اما مــا روي كار خودمان تمركز داريم.»

از او ســوال شــد ممكن است بيل در پايــان فصل نقل و انتقــاالت ديگر در رئال مادريد نباشــد: «خب، او االن بازيكن رئال است، همين.» بيل در تركيب 24 نفره رئال مادريد براي اين بازي حضور داشت.

در عين حال، مدافــع و كاپيتان رئال مادريد، سرخيو راموس گفت تا پايان فصل نقل و انتقــاالت در باز اســت: «ما به نظر هر مربي احترام ميگذاريم. در حال حاضر گــرت بيل بازيكن رئال مادريد اســت و ما خوشــحاليم كه او را داريم. هــر بازيكني خودش درباره آينــدهاش تصميم ميگيرد. ما بهعنــوان هم تيمي نظــري نداريم. ماه آگوست خيلي طوالني اســت و هر اتفاقي ممكن است بيفتد.»

سان- گفته ميشــود امباپه با پاري سن ژرمن به توافق رسیده و نایکي تالش ميکند این قرارداد زودتر به ســرانجام برســد تا زوج امباپهنیمار در خط حمله پاریســيها، تبلیغ خوبي براي این شــرکت شوند.

ســان- ریکاردو کوارشــما در حال دادن چاقو به داور. در بازي سوپرجام ترکیه بین بشیکتاش و کونیا اسپور، یك چاقو به زمین انداخته شد و در حالي که بازیکنان در مورد امنیت مسابقه به داور اعتراض ميکردند، کوارشما چاقو را از زمین برداشت و به سمت داور گرفت. داور اشــاره کرد که تیغه چاقو به سمت او است و کوارشما با مهارت مثل بازیگران فیلمها، چاقو را چرخاند و دســته آن را به سمت داور گرفت. این حرکت او در اینترنت به شدت بازتاب داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.