پروژهات را تمام كن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - ‪Richard Hall‬

پياتــزا دل دومو ميدان مركزي شــهر ميالن اســت و از نظــر جغرافيايي، هنري، اجتماعي و فرهنگي محور شــهر به شــمار مــيرود. اين ميــدان بهتدريــج و در طول ساليان ساخته شده است؛ مانند باشگاههاي اينتــر و ميــالن. زماني بود كــه قدرت و جذابيــت ميالن و اينتــر در دنياي فوتبال شــهره بود اما در سالهاي اخير، اين قدرت رو به افول نهاد؛ يعني زماني كه اين دو تيم در رقابتهاي اروپايي حاضر نبودند. اكنون ورق برگشــته و ميالن نشــان داده كه به قدرت بازميگردد.

ماجرا اين اســت كه پول بــه فوتبال حمله كرده اســت. بســياري ميگويند كه اين موضوع اين روزها بيرحمانهتر خودش را نشان ميدهد اما واقعيت همين است. يا بايد ســوار اين قطار جديد شد يا بايد از آن پياده شد. ميالن امسال نشان داده كه سوار قطار ميشــود و به جايي برميگردد كه به آن تعلق دارد.

ســيلويو برلوســكني رفته اســت اما سيســتم عالي پرورش جوانــان در ميالن و اينكــه ميالن توانســته فرانك كســيه، ريكاردو رودريگس، ماتئو موســاكيو، هاكان چالهاناوغلو، آنــدرهآ كونتي، فابيو بوريني، لوكاس بيليا، آندره سيلوا و لئوناردو بونوچي را بخرد، باعث شــده كه آنهــا دوباره خود را به جهان نشــان دهند. ميالن خرجهاي بســياري در بازار نقل و انتقاالت تابستاني داشته است.

اما چه خبر از اينتر؟ آيا آنها زير ســايه روســونري رفتهانــد؟ بيترديد نــه. ميالن كارش را درخشان انجام داده است ولي آنها كار خودشــان را كردهاند و اينتر هم كاري كــه با اريك توهير شــروع كــرده بود را با گروه سونينگ ادامه ميدهد. آنها خريدهاي پرخرجي داشــتهاند، اشــتباهاتي مرتكب شــدهاند و حــاال فرصــت آن را دارند كه كاري را انجام دهند كه بايد پارســال انجام ميدادنــد: اينكه پيشفصل كاملي داشــته باشند. رفتن روبرتو مانچيني در پيشفصل پارسال بهشــدت به فصل اينتر ضربه زد و نتيجه اين شــد كه پس از آن، مربيان اينتر در طول فصل، يكــي پس از ديگري از اين باشگاه اخراج شدند.

اينتريهــا ميتواننــد بــا اميــد به فصــل جديد نگاه كنند. لوچانو اســپالتي ويرانههاي اينتر را تحويل گرفته و بهترين فرد براي نيازهاي اينتر اســت. او توان آن را دارد كه تكبر بازيكنان را سركوب كند. اســپالتي با فرانچســكو توتي كنار آمد، مديريت گابريل باربوسا و استوان يووتيچ كــه براي او مانند نوشــيدن جرعهاي آب است. يووتيچ در پيشفصل هم واقعا خوب نشان داده است. هدف اين است كه اينتر سرعتي بازي كند و آمدن بورخا والرو هم باعث شــد كه آنها قطعه گمشده خود را بيابند.

ژوائو ماريو جلوتر بازي ميكند و نقش مهمتري ايفا ميكند و اين مايه اميد است. اگر ايوان پريشــيچ هم قرارداد جديدش را بپذيرد، داليل بيشــتري براي خوشــبيني وجود خواهد داشت. مائورو ايكاردي ممكن است سرانجام بهخوبي تغذيه شود اما هنوز مشكلي وجود دارد.

از هر كدام از تماشاگران زجركشيدهاي كــه در هر بازي بــه ورزشــگاه ميروند تا بازي اينتــر را ببينند بپرســيد، ميگويند كه اينتر مشــكل مدافع كناري دارد. دانيلو ديآمبروزيو نمونهاي كالســيك اســت. او در اينتر باالخره توانســت نمايشهايش در تورينــو را تكرار كند و به ايــن ترتيب بود كه از سوي هواداران تشــويق شد اما نبود كيفيت در پســت او اســت كه باعث شده اينتر به مشــكل برخورد كند. در اينتر، هر مدافع كناري كه نمايش خوبي داشته باشد بهشدت تشويق ميشــود اما امثال داويده ســانتون، كريستين آنســالدي و البته يوتو ناگاتومو نتوانســتهاند براي اينتر كار زيادي انجام دهند. نبايــد تقصير را تنها به گردن آنها انداخت، بلكه مشــكل ريشــهايتر از اينهاست.

به اين دليل اســت كه طرفداران اينتر دغدغه نمايــش قدرتمندانه ميالن در بازار را ندارند. آنها ميدانند كه طول ميكشــد تا يك تيم همبســتگي پيدا كند. براي آنها، ماجــراي آمدن يا نيامــدن دالبرت از نيس بســيار مهمتر اســت، چون تيم براي اينكه بتواند با ســرعتي كه اســپالتي ميخواهد بازي كند، نيــاز به مدافعان كناري دارد كه بتوانند خوب دفاع كــرده و در ضدحمالت شركت كنند.

موفقيت اينتر در بازار بســتگي به اين دارد كه بتواننــد مدافعان كناري باكيفيتي بخرند. آينده پريشيچ هم بسيار مهم است، چون او با شركت در كارهاي دفاعي توانسته ضعــف اينتــر در اين پســتها را تا حدي جبران كند.

پياتزا دلدومو يكشــبه ساخته نشد. ايــن اثر ويژه، هنري و جذاب به مرور ايجاد شد و هويت ميالن را شكل داد. براي اينكه اينتر پــروژهاش را كامل كند، نياز به برنامه جديد ندارد، بلكه كافي اســت كه كاري را تمام كند كه پيشتر شروع كرده بود. منبع: سایت فوتبال ایتالیا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.