پوگبا: براي لوکاکو جانم را هم ميدهم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پل پوگبا، هافبك فرانســوي منچســتريونايتد ميگويد براي اينكه دوســتش روملــو لوكاكو را متقاعــد كنــد از اورتــون به شــياطين سرخ ملحق شود، او را به يك ضيافت شام دعوت كرده است.

پوگبا كه ســال گذشــته با قــرارداد 105 ميليــون يورويي از يوونتوس به منچســتريونايتد پيوســت، دربــاره بازيكــن 24 ســالهاي كه تابســتان امسال با قــراردادي 75 ميليــون پوندي به شــياطين ســرخ ملحق شده اســت، گفت: «من براي پيوستن او به منچستريونايتد آماده شده بودم. پروسهاي طوالني بود. من او را به يك ضيافت شــام بردم و با او صحبــت كردم. من هم بايد براي نهايي شــدن ايــن قرارداد تالش ميكردم اما چيزي كه در نهايت اهميت دارد اين است كه او اينجاســت. او در كنار ماست و پشــت ســر هم گل ميزند. او بازيكني اســت كه ليــگ برتر را خوب ميشناسد و ميتواند به ما كمك فراواني كند.»

پوگبــا ادامــه داد: «زماني كه شــما در كنار كســاني بازي ميكنيد كه رابطــه صميمانهاي با آنها داريد، ميدانيد كه حاضر هستيد جانتان را هم براي آنها بدهيــد. خيلي خوب اســت كه شــما با همتيميهايتان روابط صميمانــهای داشــته باشــيد و در خــارج از زمين بــازي هم با يكديگر خوب باشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.