منچستريونايتد و اينتر به دنبال رز

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تاتنهــام براي نگه داشــتن دني رز كار دشواري پيشرو دارد. به نظر ميرســيد دوران طوالني نقاهت اين بازيكن پس از مصدوميت زانو، باعث شود كه باشگاهها به دنبال او نيايند. اما منچســتريونايتد و اينتر به دنبال جذب اين بازيكن هستند. رز 72ساله كــه در تيم ملي انگليــس هم بازي ميكند، بهزودي بــه تمرينات كامل تيمش بازخواهد گشــت. او زانويش را عمل كرده و احتماال تا ســه هفته آينده ميتواند بازي كند.

منچستريونايتد در پست مدافع چپ هنوز مشــكل دارد و دالي بليند و ماتئو دارميان در پيشفصل بهجاي لوك شــاو بازي كردهانــد. اينتر در فصل گذشــته بازيهاي رز را تعقيب ميكــرد، تا اينكه او دچار مصدوميت از ناحيه زانو شد. رز از 31 ژانويه كه تاتنهام در خانه ســاندرلند به تساوي بدون گل رســيد، ديگر براي اين تيم بازي نكرده اســت. تاتنهــام از اواخر فصل پيش به دنبال يافتن جانشيني بــراي رز بوده اســت، چرا كــه آنها ميدانند احتمال رفتن اين بازيكن از تاتنهام وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.