بايرن به سراغ مدير استعداديابي دورتموند رفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بايرن مونيخ باز هم به اردوي بوروسيا دورتمونــد حملــه كرده و اين بار، ســون ميسلينتات، مدير استعداديابي اين باشگاه را ميخواهد. اخيرا ميشــاييل رشكه، مدير فني بايرن مونيخ راهي اشتوتگارت شده و مدير ورزشي اين باشگاه شده است. از سوي ديگر، بايرن مونيخ حسن صالححميدزيچ را به پســت مدير ورزشي خود برگزيده است. آنها نتوانســتند فيليــپ الم را متقاعد به پذيرفتن اين پست كنند و به سراغ بازيكن سابق بوسنيايي تيم خود رفتند.

رفتن رشكه باعث شــده كه بايرن به دنبــال يك مدير فني جديد باشــد. بايرن ميخواهد كه ميســلينتات را از دورتموند به خدمــت بگيرد. اولــي هوينس، رييس بايــرن به دنبال آن اســت كه بــا حضور ميســلينتات عملكرد باشگاه در بازار نقل و انتقاالت را متحول كند. در سالهاي اخير، ماريو گوتزه، روبرت لواندوفســكي و متس هوملس از دورتموند به بايرن پيوســتهاند. لواندوفســكي يكي از بهتريــن بازيكناني بود كه ميســلينتات به دورتموند آورد. او همچنين در خريــد بازيكنان بزرگي مانند پيــر امريــك اوباميانگ، يوليــان وايگل و عثمان دمبله نقش داشته است.

جايگاه ميسلينتات در دورتموند بسيار باالســت و او رابطهاي صميمي با ميشاييل زورك، مدير ورزشــي باشگاه دارد. او فصل گذشته به سمت «رييس فوتبال حرفهاي» دورتموند ارتقا يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.