درخواست فانديك براي صدور مجوز خروج

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشــريه ديلي ميل گزارش كرده اســت كــه فيرخيل فانديــك، مدافع تيــم فوتبال ساوتهمپتون كه مشتريان پر و پا قرصي مانند ليورپول و چلسي دارد، از مسووالن باشگاهش درخواســت كرده است كه با خروج او از جمع قديسهــا موافقت كنند. از قــرار معلوم او در بيانيــهاي 500 كلمــهاي نارضايتــي خود را از انتشــار اين خبر كه ايــن بازيكن هلندي از شركت در تمرينات ســاوتهمپتون خودداري كرده به اطالع مســووالن باشگاه رسانده و به آنها گفته آن را يك نوع توهين تلقي ميكند.

فانديك مســووالن ساوتهمپتون را به بازي كردن با آينده او متهم كرده و به صورت كتبي از آنها خواســته است كه با انتقال وي موافقت كنند. اينطور كه به نظر ميرســد، ليورپول مقصــد اصلي فانديك اســت اما چلسي هم براي خريد او كمين كرده است و منچسترسيتي و آرسنال هم بدشان نميآيد كه مركز خط دفاعيشان را با بازيكني مانند فانديك تقويت كنند. البته همه اينها منوط به آن است كه باشگاه ساوتهمپتون از موضع خود كوتــاه بيايد و آماده انجــام معامله با ديگر باشگاهها باشد. ساوتهمپتون دو هفته پيــش فانديك را مجبور كرد كه به صورت انفــرادي تمرين كند و پــس از آن، او را از فهرست بازيكناني كه به فرانسه سفر كردند خــارج كرد. عالوه بر اين، او بهعنوان جريمه عدم شــركت در تمرينات پيش از بازيهاي دوستانه اخير ساوتهمپتون از دريافت حقوق دو هفتــهاش كه 100 هزار پوند ميشــود محروم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.