مدافع آرسنال به والنسيا ميرود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گابريل پائوليستا، بازيكن آرسنال مورد توجه والنسيا قرار گرفته است. آرســنال حاضر به فروش اين مدافع 62ساله در تابستان است، چرا كه در برنامههاي آرسن ونگر براي فصل بعد جايي ندارد.

آرسنال در ســال ،2015 براي خريد اين بازيكن حدود 3/11ميليون پوند به ويارئال پرداخت كرد اما آنها اكنون تنها حــدود 10 ميليون پوند بابت فروش او ميخواهند.

ونگــر در تالش اســت كه چند بازيكن مازاد را در تابستان به فروش برساند، ولي اين كار براي او دشوارتر از آن است كه تصور ميكرد. كيهران گيبــس، كارل جنكينســون، متيــو دبوشــي و لــوكاس پرس جــزو اين بازيكنان مازاد هستند.

كالــوم چمبــرز و گابريــل هم در صورتي كه پيشــنهادهاي خوبي برايشان از راه برسد فروخته خواهند شد. جك ويلشر، تئو ولكات و اوليويه ژيــرو هم شــايد از آرســنال بروند، بهويژه كه اورتون چشم به ژيرو دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.