سه بازيكن جديد در راه استمفوردبريج

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بــه دنبال ابراز نارضايتــي آنتونيو كونته، ســرمربي چلســي از كمبود مهره در تيمش بــراي آغاز فصــل جديد ليگ برتــر انگليس، ظاهرا مسووالن باشــگاه به فكر تقويت تيم او افتادهاند. به گزارش نشريه تلگراف، خريدهاي تابستاني چلســي كه تاكنون بازيكناني مانند تيموئه باكايوكو و آلوارو موراتا را خريده است، ادامه خواهد داشــت و ســه بازيكن جديد به جمع شــاگردان آنتونيو كونته اضافه ميشود. اين در حالي اســت كه تا بسته شدن بازار نقل و انتقــاالت تنها 20 روز باقي مانده اســت. در گزارش تلگراف درباره برنامه آبيپوشان لندن بــراي روزهاي باقيمانده از بازار نقل و انتقاالت آمده است كه سه گزينه مورد نظر اين باشگاه براي تقويت خط دفاعي و مياني قهرمان فصل گذشته ليگ برتر انگليس است. دو بازيكن مد نظر كونته، ســرژ اوريه مدافع پاريسنژرمن و همتاي او در ســاوتهمپتون فيرخيل فانديك هستند و نفر سوم هم دني درينكواتر، هافبك لسترسيتي اســت كه اگر جذب او امكانپذير نباشد، گزينههاي ديگري مانند راس باركلي از اورتون و آنتونيو كاندروا از اينتر در فهرســت خريد باشــگاه قرار خواهند گرفت. در همين حال گزارش شده است كه چلسي براي خريد اوريه بايد با منچستر يونايتد رقابت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.