رد پيشنهاد آقاي خاص براي سرخي روبرتو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشــريه ســان انگليس نوشته است كه باشــگاه بارسلونا پيشنهاد ژوزه مورينيــو بــراي خريد دفاع راست اســپانيايي اين تيم، سرخي روبرتو را رد كرده است.

به نوشته اين نشريه پيشنهاد منچستريونايتد براي خريد روبرتو 36 ميليــون پونــد بوده اســت و اينكــه مورينيو تا پايان بازار نقل و انتقاالت يــك بازيكن ديگر خواهد خريد.

سرخي روبرتو كه توانايي بازي در پســت هافبك را هم دارد، جزو بازيكنان كليدي باشــگاه بارسلونا است كه از آكادمي معروف باشگاه بارسلونا، «الماســيا» به تيم اصلي باشگاه راه پيدا كرده است.

او فصل گذشــته بــا زدن گل ششم بارســلونا به پاريسنژرمن در بازي برگشت دو تيم در مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا تاريخساز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.