مورينيو: من يک اينتری هستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو، بعــد از امتناع باشگاه اينتر از فروش هافبك كروات خود به شياطين ســرخ، به طور غير مســتقيم از منصرف شــدن باشگاه منچســتريونايتد بــراي خريــد اين بازيكــن خبر داد. آخرين پيشــنهاد شياطين ســرخ براي خريد پريشيچ 55 ميليون يورو بود. مورينيو در اين خصوص گفت: «اگر فردا داشتم برابر اينتر بازي ميكردم، ميخواستم كه بازي را ببريم. آنها تيمي قوي هستند و خط دفاعي مستحكمي ساختهاند تا بازيكني كه براي آنها مهم است را نگه دارند. فوتبال همين است. واقعيت اين است از زماني كه از اينتر رفتهام، تمام مربيان اينتر براي من يك پيام مشابه داشــتهاند. من هنوز هم يك اينتري هستم و بهعنوان يك طرفدار دوست دارم كــه اين تيم جام ببــرد. وقتي ميگويم اينتريهــا منظورم گروهي از هواداران اســت كه خودم هم جزو آنها هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.