بشيكتاش، مطمئن از خريد مدل

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مقامــات بشــيكتاش مطمئــن هســتند كه گــري مــدل، مدافع و هافبك اينتر بــهزودي به جمع آنها اضافه خواهد شد.

بشــيكتاش بــا مــدل بر ســر قراردادش به توافق رسيده و هرچند كه آنهــا با اينتــر بر ســر قيمت او مذاكره نكردهاند اما بر اين باورند كه بهزودي اين انتقال صورت ميگيرد.

اردال تورونوگــوالري، مديــر ورزشــي قهرمــان تركيــه گفــت: «اميدواريم كه اين انتقال را ســريع انجام دهيم. ميدانيم كه مدل چقدر براي تيم ملي شــيلي مهم است. ما ديدهايم كه او در اينتر چه فصلهاي خوبي را پشــت سر گذاشــته است. مدل بازيكني اســت كه بسيار مورد توجه ماست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.