پيشنهاد رئال مادريد براي خريد ديباال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در شرايطي كه تاكنون از كيليان امباپه، مهاجم موناكو بهعنــوان اصليترين گزينه رئال مادريد ياد ميشــد، اكنون نشريه توتو اسپورت ايتاليا ادعاي ديگري درباره برنامه بعدي كهكشــانيها براي 20 روز باقيمانده تا پايان بازار نقل و انتقاالت داشــته است. اين نشريه نوشته است كه رئاليها به خريد پائولــو ديباال، مهاجــم آرژانتيني يوونتوس تمايــل دارند و به همين منظور پيشــنهاد 80 تــا 85 ميليون يورويي بــه عالوه متئو كواچيــچ، هافبك كرواتشــان را به بانوي پير ارائــه كردهاند. در همين حال نشــريه موندودپورتيوو اســپانيا از ديبــاال بهعنوان روياي ممنوعه رئــال مادريد ياد كرده و از كواچيــچ بهعنوان بازيكني نام برده اســت كه يــووه براي تقويت خــط ميانياش زير نظر گرفته اســت. گفته ميشود يوونتوس با پيشــنهادي زير 120 ميليون يورو براي فروش ديباال مذاكره نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.