بولونيا در آستانه جذب پاالسيو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رســانههاي ايتاليايي از نزديك شدن رودريگو پاالســيو، مهاجــم اينتر به عقد قرارداد با بولونيا خبــر ميدهند. قرارداد مهاجــم آرژانتيني نرآتــزوري با اين تيم تمام شــده و او در آســتانه عقد قرارداد با بولونيا بهعنــوان بازيكن آزاد قرار دارد. به گزارش گاتزتا دلواســپورت، پاالسيو را عمال بايد بازيكن بولونيا دانست و با انجام آزمايش پزشكي او رسما به اين تيم خواهد پيوست. پاالسيو 35 ساله پنج سال پيش به اينتر پيوســت و در پايان فصل گذشته مســووالن باشــگاه از تمديد قــرارداد او خودداري كردند. اگرچه جزييات قرارداد او با بولونيا فاش نشــده اما با توجه به سن باال، تصور ميشــود كه مدت اين قرارداد يكساله باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.