گوارديوال: از باشگاه به خاطر خريدن سيلوا متشكرم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پــپ گوارديــوال از هيــات مديــره منچسترسيتي متشكر اســت كه بازيساز باهــوش، برناردو ســيلوا را خريده، به باور مربي كاتاالن، ايــن بازيكن خيلي زود در ليگ برتر خودش را نشــان ميدهد. سيلوا دو ماه قبل از قهرمان ليگ فرانسه، موناكو بــا مبلغي كه گفته ميشــود 43 ميليون پوند اســت به ســيتي آمد و در برد 3 بر صفر هفته گذشته برابر وستهم در ايسلند نخســتين بازي خــود را انجــام داد. اين بازيكن تيم ملي پرتغــال به دليل حضور در جام كنفدراسيونها مرخصي بيشتري داشــته اما بــا همين بازي بهعنــوان يار تعويضي مربياش را تحت تاثير قرار داده.

گوارديوال گفت: «من واقعا متشكرم از باشــگاه به خاطر اينكــه او را خريد. او در همان دقايــق اول نشــان داد آماده بازي اســت. بازيكنان باهوش نيــازي به زمان ندارنــد تا آنطور كه مــا ميخواهيم بازي كنند. اين پســر عاشق فوتبال است و 24 ســاعته به آن فكر ميكند. اين را دوست دارم. آدم فروتن و بسيار باهوشي است كه ويژگي بزرگي اســت. در نزديكي محوطه جريمه كيفيت الزم براي گل زدن را دارد و عالوه بر آن يك مبارز است كه در طول فصل خيلي به درد ما ميخورد.»

قبل از وســتهم، ســيتي توانست بر تاتنهام و رئال مادريد غلبه كند و گوارديوال

بارســلونا در بــازي دوســتانه بــا چاپهكوئنســه در جام خــوان گامپر هيچ نشانهاي از نداشــتن نيمار بروز نداد و در نخســتين بازي در نوكمپ بــا مربيگري ارنســتو والورده با پنج گل بــه پيروزي رســيد؛ ليونل مسي و لوييس سوارس كه مثلث شــان ديگر ناقص شــده گل زدند ضمن اينكه نام جرارد دئولوفئو، ســرخيو بوسكتس و دنيس سوارس هم در فهرست گلزنان ثبت شــد. پنالتي پاكو آلكاسر در دقايق پاياني بازي دفع شــد اما پنج نكته از اين بازي: -1 زندگي بعد از نيمار ادامه دارد

جام خــوان گامپر شــايد اهميتي بيشتر از يك بازي يادبود براي بازيكنان چاپهكوئنسه كه در حادثه تراژيك هوايي جان خود را از دست دادند، نداشته باشد اما نخســتين بازي بارســلونا بود بعد از آنكه نيمار با رفتن به پاريسنژرمن اين تيم را شوكه كرد.

بنابراين همه چشــمها به مســي و ســوارس بود و ميخواستند عملكرد اين دو را بدون ســتاره برزيلي ببينند. شايد MSN ديگر وجود نداشــته باشد اما به نظر ميرســد مسي و ســوارس بهعنوان يك زوج همكاري خوبي با يكديگر دارند. فوقستاره آرژانتيني مايل به راست بازي ميكنــد و مهاجم ســابق ليورپول كمي ميگويد تيمش براي نخستين بازي فصل كه شنبه در زمين تيم تازهليگبرتريشده برايتون برگزار ميشود، كامال آماده است: «خيلي خوشــحالم كه طبق برنامه پيش رفتيم و هيــچ مصدوميتي نداشــتيم. از بدنســازها كه ميزان كار را كنترل كردند، خيلي ممنونــم. ما در آمريــكا فقط يك جلســه تمرين را به خاطر شــرايط آب و هوايي تعطيــل كرديم. ما بازيهاي خيلي خوبــي برابر چهــار تيم بزرگ داشــتيم، آزمايــش خوبي بود. مــا ميتوانيم خوب بازي كنيــم و ببريــم. موقعيــت گل ما هميشــه بيشتر از رقبا اســت. در اين سه

تغييرات زيادي در تيم ايجاد نشــده حداقــل در ابتــداي كار چون ارنســتو والورده از همان تركيب هميشگي 4-3-3 اســتفاده كرد و جرارد دئولوفئو در سمت چپ يعنــي همان جايي كه نيمار معموال بازي ميكرد، به كار گرفته شــد. هر چه بازي پيش رفت، مســي بيشتر به چشم آمد و در قلب حمالت بارســا قرار گرفت حتــي بيش از حــد معمــول هرچند به قيمت كشيده شدنش به سمت چپ تمام ميشد.

نقش دئولوفئو اساســا اشغال سمت چپ و رد و بدل توپ با مسي و ديگران در زمان گسترش بازي بود هرچند محدود به اين نبود.

جايگزينــي مثل عثمــان دمبله به مجوز دريبل به ســمت داخل نياز دارد، ولی اگر مدافع راســت حريــف را به لب خط ببرد بــه جای اينكه به مركز حركت كند، مثل كاري كه نيمار ميكرد، آندرس اينيســتا، ايوان راكيتيچ و شــايد فيليپ كوتينيو، فضاي بيشتري براي حركت پيدا بــازي آخر 10 گل زديــم و تنها يك گل خورديم. تيم ثبات مناسبي داشت و همه چيز رضايتبخش اســت امــا واقعيت تازه دارد شروع ميشود. در بازيهاي دوستانه فشاري نيســت اما بايد ببينيم تحت فشار چه عملكردي داريم.»

ايلــكاي گوندوغان كه بيشــتر فصل قبــل را به دليل مصدوميت از دســت داد با رســيدن به آمادگي كامل فاصله زيادي نــدارد امــا گوارديوال نميخواهــد درباره ايــن بازيكن تيم ملي آلمان ريســك كند و ميگويد شــايد در بازي 24 مرداد برابر خيرونا به او بازي بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.