لوچسكيو: چالهاناوغلو ميتواند تاريخساز شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جلوتر از او اســت. مسي كه خودش هم گل زد، مرتبا با پيداكردن منافذ در خط دفاع حريف همتيمي اروگوئهاي را تغذيه ميكرد و ســوارس در نهايت با يك و دو با مسي گل زد. -2 نوكمپ به خانهتكاني نياز ندارد ميكنند. -3 هماهنگی جرارد دئولوفئو عــالوه بر تمركــز مضاعفي كه روي مسي و ســوارس وجود داشت تا ببينند چطور بــدون همتيمي تاثيرگــذار خود عمل ميكنند، يك بازيكن ديگر هم مورد توجه بود. بارســلونا پنج هفته قبل از حق خود براي باز پس خريدن جرارد دئولوفئو از اورتون اســتفاده كرد و دوبــاره با اين هافبك قرارداد بست.

هرگز هيچ ترديدي درباره اين بازيكن 23 ســاله كه محصول آكادمي الماســيا است و تواناييهايش وجود نداشت اما در مرسي سايد اوضاع آنطور كه ميخواست پيش نرفت. پركــردن جاي نيمار آن هم در ابتداي ورودش به بارسلونا بايد وظيفه سنگيني را روي دوش اين بازيكن جوان ايجاد كند اما كم نيــاورد و خيلي خوب جــا افتاد. ورودش به تركيــب اصلي را با يــك گل و 2 پاس گل اعــالم كرد و به بارســلونا همان روحيهاي را داد كه دقيقا نياز داشت. -4 تيم كمي مسن به نظر ميرسد

اگرچــه مشــكل زيادي بــراي تيم درست نشد چون به خوبي از عهده رقيب برزيلي برآمدند اما سن تيم ميتواند براي مربي جديد دردسر درست كند. يك نگاه سريع به تركيب اصلي در اين بازي نشان ميدهد كه بيشتر بازيكنان تيم از مرز 25 سالگي رد شدهاند از جمله مسي، اينيستا، پيكه، سوارس، راكيتيچ و ...

حضــور ســتارههاي پــا به ســن گذاشته نشــان ميدهد بارسلونا كه اخيرا بااســتعدادترين ستاره جوانش را از دست داد، نياز دارد به بازار نقل و انتقاالت ورود پيدا كند. آنها نميتوانند تا مدت زيادي به نســل طاليي خود متكي باشند بخصوص با توجــه به اســتعدادهاي جواني كه در رقباي ليگ قهرمانانيشان ديده ميشود: منچسترســيتي، موناكو و رئــال مادريد بهعنوان مثال. -5 سمدو در بارسلونا میدرخشد

يك انتقــال هوشــمندانه در ميانه يك تابســتان پرجنجال؛ نلســون سمدو در بارسلونا ميدرخشد شايد حتي بيشتر حاال كه نيمــار رفته. با توجــه به اينكه مســي ميتواند به چپ ميــل پيدا كند چون جــرارد دئولوفئــو در جاي خودش ثابت است، فضاي سمت راست بيشتر باز ميشود.

او بايد صبور باشــد اما ســمدو 15 دقيقه مانده به پايان وارد بازي شــد و با حركت خوب و سريع خود پنالتي گرفت. با حضور مســي، بايد منتظر درخشــش بيشتر اين پرتغالي باشيم. منبع: ميرر

ميرچهآ لوچســكيو، مربــي تيم ملي تركيه معتقد است كه ستاره تيمش هاكان چالهاناوغلو در تيم جديدش موفق خواهد بود و به بازيكني بزرگ تبديل خواهد شــد. چالهاناوغلو يكي از 10 بازيكني اســت كه ميالن تابســتان امســال مجموعا به مبلغ 200 ميليــون يورو خريــد و مربي جديد تيم ملي تركيه براي او در سن سيرو آينده روشني را متصور است.

او كه به ميالن و زمين تمرين ميالنلو سفر كرده است، گفت: «من اينجا آمدهام تا هــاكان را ببينــم. او يكــي از بهترين بازيكنان تيم ملي تركيه است. بعد از اين سفر هم به بارسلونا ميروم تا با آردا توران صحبت كنــم و پــس از آن راهي آلمان ميشــوم تا با ديگر بازيكنانمان صحبت كنــم. اين ســفرها براي مطلع شــدن از وضعيت بازيكنان پيش از برگزاري اردوي آمادهســازي تيــم ملي براي بــازي برابر اوكرايــن مهم اســت. از وينچنزو مونتال، مربي ميالن به خاطر فرصتي كه براي من جهت حضور در تمرينهای تيمش فراهم كرد بسيار تشكر ميكنم. به اينجا آمدهام تا نظر او را درباره عملكرد چالهاناوغلو در اين مدتي كه دركنــار بازيكنان او تمرين كرده است، بپرســم. چالهاناوغلو بازيكن بااســتعدادي اســت كه ميتواند با ميالن تاريخساز شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.