نادال: به رتبه يك ردهبندي فكر نميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رافائل نادال ميگويد در مســترز مونتــرال روي رقبايــش تمركز دارد نه بازگشــت به صدر جدول ردهبندي بهترين تنيسورهاي جهان.

تنيسور چپ دست اسپانيايي اگر تا نيمهنهايــي پيش برود، اندي ماري را از باال به پايين ميكشــد و نفر اول جهان ميشود.

نادال درباره عنوان شــماره يك جهــان گفت: «حتي بــه آن فكر هم نميكنم. ميخواهم بــه خوبي آماده شــوم، همين. ميخواهم همانطور كه در نيمه اول فصــل بازي كردم، ادامه دهم و تمام تالشــم را بــراي گرفتن نتايج خوب به كار بندم.»

شانس اول قهرماني اين مسابقات براي رسيدن به چهارمين قهرمانياش در كانــادا امــروز در نخســتين بازي خود به مصــاف بورنا كوريچ كروات يا ميخاييل يوژني روس ميرود.

در اين مســابقات كه بــه منزله دســتگرمي براي آخرين گرنداســلم فصل در آمريكا محســوب ميشــود، چهرههاي سرشناسي حضور ندارند.

عالوه بر ماري كه ميخواهد براي مســابقات نيويــورك آمادگي الزم را داشــته باشد، نوواك جوكوويچ تا آخر فصل براي ريــكاوري مصدوميت آرنج بازي نميكند و استانيسالس واورينكا با آســيبديدگي زانو تا پايان ســال 2017 معاف است.

نادال امســال بــراي دهمين بار قهرماني اوپن فرانسه را به دست آورد اما از دور چهارم ويمبلدون حذف شد، او در پنج ســال اخير هرگز نتوانسته به نيمهنهايي قديمي ترين گرنداســلم برسد.

نادال 31 ســاله كه 15 قهرماني در گرنداســلمها دارد، در مجمــوع 141 هفتــه در صدر جــدول بهترين تنيسورهاي جهان بوده و از اين بابت هفتم است.

مــاري از آبان گذشــته كه پنج عنوان قهرماني متوالي به دست آورد، بر صدر جدول تكيه زده.

روژه فدرر هم كــه در ويمبلدون نوزدهمين گرنداسلم خود را به دست آورد، امروز نخســتين بــازي خود را انجــام ميدهــد. اين سوييســي 35 ساله نيز به رتبه اول ردهبندي جهاني چشــم دارد در حالي كه با 302 هفته صدرنشيني ركورددار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.