والورده: شايد براي نيمار جانشين پيدا كنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بعد از پيروزي بارســلونا در جام خوان گامپر، ارنستو والورده احتمال ادامه فعاليت باشگاه در فصل نقل و انتقاالت را رد نكرد. مربــي تازه وارد ميخواســت به بحث درباره ترانسفر اين برزيلي پايان دهد اما گفت تيمش شايد به دنبال جانشــين باشد. والورده گفــت: «او بازيكن خيلي بزرگي براي بارســا بوده اما ديگر اينجا نيست و ما بايد نگاهمان به آينده باشــد، عالقهاي به جستوجوي گذشــته ندارم. بايد حواســمان به بازيكناني كه داريم، باشــد و سعي كنيم در زمان بروز مشكل بــراي آن راه حل پيدا كنيم. من در حــال حاضــر بازيكناني دارم كه ميتواننــد خيلي خوب برايم بازي كنند. بايد ببينيم شــرايط چطور پيش ميرود. اين باشگاه مثل هر باشگاه ديگري بر اساس بــازار حركت ميكنــد، من تنها روي آنچــه دارم تمركز ميكنم، بقيهاش معلوم نيست.»

يكــي از ايــن بازيكنان در دســترس جرارد دئولوفئو است. مهاجم 23 ساله كه اين تابستان با فعال شدن بند بازپسخريدنش از اورتون به نوكمپ برگشــته. او در 45 دقيقه يــك گل زد و دو پاس گل داد. اين بازيكن با وجود آنكه در شرايط ايدهآل جسماني نيســت از نظر والورده ميتواند يكي از اعضــاي كليدي تيمش شــود: «در بازي قبلي 20 دقيقه و در جــام گامپر يك نيمه بازي كرد. او ســرعت و ديــدی دارد كــه ميتواند كمك زيــادي به ما كند. بــازي را زود ترك كرد، چون نميخواســتم بيش از 45 دقيقه بازي كند. اخيرا به خاطر مصدوميــت خيلي خوب تمرين نكرده.»

بارســلونا فصــل -2018 2017 را يكشنبه در ديدار رفت ســوپرجام اســپانيا مقابل رئال مادريد آغاز ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.