دسايي: ميالن رهبر ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مارسل دسايي ستاره فرانسوي سابق ميالن ميگويد از خريدهاي تيم ســابقش در تابستان امســال راضي است اما به اين باشگاه در خصوص نداشــتن يك رهبر يا رهبــران جديد در رختكــن و زمين بازي هشدار داد.

دســايي دربــاره تيمي كه تابســتان امســال بازيكنانــی مانند لــوكاس بيليا، لئوناردو بونوچي و فرانك كســيه را خريده اســت، گفت: «من دوباره خوشحالم. نبايد از پول خــرج كردن براي تيم ترســيد. ما پيش از اين ميترســيديم پول خرج كنيم تا اينكه ســيلويو برلوسكني تصميم گرفت دست از مديريت باشــگاه بكشد. به همين دليل اميدوار بودم كه باشــگاه دوباره جان بگيــرد و اينطور هم شــد. بازيكنان زيادي جذب كردهايم اما ايــن به تنهايي براي دو فصل آينده كافي نخواهد بود. براي ساختن زيرســاخت موفقيت در فصــول آينده تيم ما بايد رهبر داشــته باشد. براي اينكه اين ميالن به ميالن بزرگ دهه 90 شبيه شود فاكتورهاي زيادي را بايد مد نظر گرفت.»

دسايي در پاســخ به اين سوال كه در فوتبال امروز كدام بازيكن را شبيه خودش ميبيند، گفت: «من هيچ كســي را شــبيه خودم نميبينم چون بازيكنان امروز بسيار فنيتر هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.