شمارش معكوس براي حذف سرخابيها، تراكتور و نفت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تنها امید تیمهاي بدهکار براي ورود دوباره به لیگ قهرمانان آسیا انصراف كنفدراسیون فوتبال آسیا از اجرایي شدن این قانون است كه این هم بستگي به شرایط دیگر تیمهاي منطقه غرب آسیا دارد. اگر باشگاههاي اماراتي، قطري و حتي عربستاني نیز وضعیتي مشابه بدهکاران ایراني داشته باشند، بدون شك كنفدراسیون فوتبال آسیا حذف قطعي بدهکاران را لغو خواهد كرد اما بعید است كه تیمهاي عربي با آن بنیه مالي مطلوب بدهيهایي داشته باشند و احتماال حذف شدهها از فوتبال ایران خواهند بود.

اگرهمینطوردسترويدستبگذارندكنفدراسیونفوتبالآسیابهفدراسیونفوتبالایراناعالمخواهدكردتیمهایيرابرايحضوردررقابتهايآسیایيمعرفيكندكهبدهي نداشتهباشندوآنگاهفدراسیونفوتبالایرانهممجبوراستنگاهيبهجدولردهبنديبیندازدووضعیتماليتیمهایيكهفصلپیشپایینترازبدهکارانقرارگرفتندرابررسي ...كند و در نهایت بهترینهاي شان را به كنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم كند كه احتماال سپاهان، ذوبآهن، پیکان و گسترش ميتوانند جواز حضور در این رقابتها را بگیرند

زمان تعيين شــده كنفدراسيون فوتبال آسيا براي پرداخت بدهيهاي تيمهــاي بدهكار عمال قــدرت هر عكس العملــي را گرفته و بعيد اســت كــه تيمهايي همچون اســتقالل، پرســپوليس، تراكتورســازي و نفت تهران بتوانند تا نهم شهريور ماه ســال جاري تمام بدهيهاي خود را پرداخت كنند تا كنفدراســيون فوتبال آســيا با حضور آنها در رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا موافقت كند. ضرب االجلي كه براي بدهكاران تعيين شده هيچ تغييري نخواهد كرد و مديران اين چهار باشگاه كه بايد فصل آينده در ليگ قهرمانان آســيا به ميدان بروند نيز كامال از جديت كنفدراسيون فوتبال آسيا مطلعند و در اين راستا مصاحبههايي هم در تاييد اين موضوع انجام دادهاند.

با توجه به اين اخطارها باشــگاهها دست نياز به ســوي نهادهاي دولتي دراز كردهاند تا شايد در فرصت باقي مانده مبالغي در اختيار آنها قرار بگيرد تا بتواننــد طلبهايي كه از گذشــته باقي مانده را تسويه كنند اما بعيد اســت كه چنين شود چراكه دولتمــردان بارها گفتهانــد نميتوانند كمكي به باشــگاهها كنند و بارها از اين كار عذرخواهي شده است.

كمتــر از 10 روز پيــش بــود كــه محمــد ســلطانيفر، وزير ورزش و جوانان اظهار داشــت كه دولت تمايلي به كمك به باشــگاههاي فوتبال ندارد و باشــگاهها خــود بايد فكري بــه حال امور خود كنند. عقبنشــيني دولت البته داليل خاص خــودش را دارد و ورود به اين مســاله در اين مقال نميگنجــد و تنهــا چيــزي كه منجر بــه خروج ســرخابيها و تراكتورسازي و نفت تهران از بحران ميشــود، تامين بودجه از راههاي ديگر اســت كه اين بســتگي به مديران اين باشگاهها دارد. يك به يك كه باشــگاههاي بدهكار را از ذهن ميگذرانيم بــه اين نتيجه ميرســيم كه مديرانشــان در اين زمان محدود توانايي پرداخــت بدهيها را ندارند و نميتوانند تا زمان تعيين شــده طلبكاران خود را راضي كنند. باشگاه اســتقالل را مثال بزنيم كه ريخت و پاشي اساسي در فصل جاري داشته است. مديران اين باشــگاه حتــي 30 درصدهاي پيش قــرارداد بازيكنان را هم پرداخــت نكردهاند حال چطور ميشود توقع داشت كه آنها طلبهاي از قبل مانده را هم پرداخت كنند تا پروانه حرفهاي باشگاه باطل نشــود. وضعيت اما در باشــگاه پرسپوليس قدري بهتر اســت و آنها تا حدودي توانســتهاند از عهــده مخارج يوميــه خود برآينــد و حقوقهاي بازيكنان را الاقل پرداخت كردهاند اما همين باشگاه پرسپوليس هم كه شــرايط نسبتا بهتري در قياس با استقالل دارد، در پرداخت بدهيهاي پيشين ناتوان است و بعيد به نظر ميرســد كه آنها آنقدر بنيه مالي مناسبي داشــته باشند كه بتوانند طلبكاران را راضي كنند. اوضاع در باشگاه تراكتورســازي اما به مراتب بدتر از اين دو باشگاه است.

تراكتورســازي حتي تا آستانه انحالل هم پيش رفته بود و حتي گفته ميشــود ارگانــي كه اكنون مســووليت اين باشــگاه را بر عهده گرفته تمايلي به ادامه فعاليت در اين باشــگاه ندارد كه با رايزنيهايي كه پيش از فصل انجام شــد در نهايت ارگان مربوطه تن به تيمداري داد.

وضعيت مالي تراكتورسازي هم اما با وجود ادامه همكاري اين ارگان جالب نيست و آنها شايد نتوانند تا پايان زمان تعيين شــده مبالغي كه به بازيكنان و مربيان پيشين بدهكار بودهاند را بپردازند البته حجم بدهيها در اين باشگاه كمتر از سرخابيها است و اگر به واقع عزمي جدي در اين راستا وجود داشته باشد، ميشود كارهايی كرد. اما برسيم به باشگاه نفت تهران كه آنقدر غرق در مشكالت مالي است كه حتي حميد درخشان كه پيشنهادي از تيمهاي ليگ برتري ندارد نيز حاضر به ادامه همكاري در اين باشــگاه نيست و بارها تهديد به كنارهگيري كرده است.

هر چند كــه نفــت در دو هفتــه آغازين ليگ نتايــج خوبي گرفته امــا كار كردن در اين شــرايط بسيار دشــوار است و درخشان حق دارد كه تهديد به كنارهگيري كند.

با ايــن اوصاف ميشــود پيش بينــي كرد كه تيمهاي بدهكاري كه مجوز حضــور در رقابتهاي فصل آينده ليگ قهرمانان آســيا را گرفتهاند شــايد در نهايــت نتواننــد در زمان موجــود اقدامهايي در راستاي پرداخت طلبها داشــته باشند و به همين جهــت ممكن اســت در نهايت فدراســيون فوتبال دســت به ابتكار ديگــري بزند و تيمهايــي را براي شــركت در رقابتهاي فصل آينده ليــگ قهرمانان آســيا به كنفدراسيون فوتبال آســيا معرفي كند كه بدهي ندارند. در همين راستا صحبتهايي هم شده و احتماال فدراسيون فوتبال به سراغ تيمهايي ميرود كه در جدول رده بندي ليگ نزديك به چهار نماينده ايران هستند.

در جــدول رده بنــدي فصــل قبــل تيمهاي ذوبآهن، ســپاهان و پيــكان را در ردههاي چهارم، پنجم و ششــم ليگ ميبينيم. اينها باشــگاههايي هســتند كه پرونده مالي روشــني دارند و همچون ســرخابيها، تراكتورســازي و نفت بدهــي به بار نياوردهانــد و به واســطه بنيه مالــي مطلوبي كه در مجموعه اداره كننــده آنها وجود دارد، همه ســاله موفق به پرداخــت حقوق بازيكنــان و مربيان خود ميشوند. دور از ذهن نيست كه در نهايت اين 3 تيم به جاي تيمهاي بدهكار راهي ليگ قهرمانان شــوند. البته يك تيم ديگر هم بايد در اين مســير قرار بگيرد كه احتماال نامش گســترش فوالد تبريز خواهد بود. تيمي كه فصل پيش توانســت رتبه هشتم ليگ را به دست آورد.

اين باشــگاه تبريزي نيز از جمله باشــگاههايي محسوب ميشــود كه بدهي ندارد و پروندهاش سياه نيست. درباره حضور احتمالي گسترش فوالد تبريز در رقابتهــاي ليگ قهرمانان فصل آينده بايد به اين نكته هم اشــاره كرد كه تيم اســتقالل خوزستان در جدول ردهبنــدي فصل پيش باالتــر از اين تيم قرار گرفته اســت اما همه ميدانند كــه نماينده فوتبال خوزستان هم با بدهيهاي عظيمي روبهرو است و آن تيمي كه جواز حضــور در رقابتهاي ليگ قهرمانان فصل آتي را كســب خواهد كرد، تيمي نيســت جز گسترش فوالد تبريز.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.