خسرو گوش راست، قائدي گوش چپ، بيت سعيد تك مهاجم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازي با تراكتورسازي نزديك است و اگر اســتقالل امتياز كامل اين تقابل را هم از دســت بدهــد، كارش براي تصاحــب صدر جدول دشــوار خواهد شــد. منصوريان به خوبي ميداند كه كوچكترين اشــتباهي دوبــاره منجر بــه ناكامــي خواهد شــد. او خطر را به خوبــي دريافتــه و ميداند كه اگر بهترين تصميمهاي تاكتيكي را درباره بازي آينــده اســتقالل نگيرد ممكن اســت ديگر فرصت جبران را از دست بدهــد. واقعيت اين اســت كه هر چه از ليگ بگذرد عرصــه بر منصوريان و همكارانش تنگ خواهد شد چرا كه به واقع انتظار از استقالل تصاحب عنوان قهرماني اســت نه فرصتسوزيهاي تكراري براي رسيدن به هماهنگي در هفتههاي نخست.

فصــل پيش هم همين شــرايط باعث شد اســتقالل امتيازهاي زيادي از پرســپوليس عقب بيفتــد و ديگر نتواند به صــدر جدول برســد. حال اگــر اين اتفاقــات در فصل جاري رخ دهد دور از ذهن نيســت كه سرمربي اســتقالل زودتر از نيمفصل نخست به سمت درهاي خروجي باشگاه استقالل هدايت شــود. اينها را گفتيم تا برسيم به احتمال يكسري تحوالت تاكتيكي كه ممكن اســت در همين راستا و به جهت بهبود نتايج در بازي هفته سوم رخ دهد.

در بازيهــاي قبــل اســتقالل وضعيت تاكتيكي مطلوبي نداشت و به رغم آنكه در بازي با همنام خوزستاني ميتوانســت يك پنالتي هم به دست آورد امــا در نگاهــي كلــي شــرايط تاكتيكي آبيهــا آنقدرها هم تعريفي نبود.

منصوريــان براي به روز رســاني تيمــش و احتمــاال كســب نتيجــه دلخــواه قصــد دارد تغييراتي درخط حمله استقالل ايجاد كند كه اگر اين تحوالت جواب دهد، آنگاه ممكن است در بازيهاي آتي نيز از همين تركيب ســود ببرد. با توجه به اينكه خســرو حيدري به شــرايط آرماني بازگشــته و ديگــر مصدوم نيســت احتماال اين بازيكن به پســت گوش راست منتقل خواهد شــد تا شايد آن سمت و سوي را تكان و حركتي دهد و ديگر شــاهد بازي ســردرگم و بي كيفيت داريوش شــجاعيان نباشيم. اين شــجاعيان با آن شــجاعياني كه در تيم گســترش فوالد ميديديم زمين تا آســمان فرق دارد و هرگــز نتوانســته در دو بازي ابتدايی كمكي به اســتقالل كند. در نتيجه نيمكتنشين كردن او نميتواند تصميم عجيبي از ســوي ســرمربي استقالل باشد و به احتمال بسيار اين بازيكن به نيمكت دوخته خواهد شد.

در پست هافبك بازيساز هم دور از ذهن نيســت جبــاروف از ابتدا در تركيب اصلي اســتقالل قــرار بگيرد. جباروف بازيكني بــود كه در بازي با اســتقالل خوزســتان نمايش خوبي داشــت و منصوريان صرفا براي اينكه سكوها را راضي كند جباري را به جای جباروف راهي ميدان كرد.

آن تعويض احساسي در حقيقت نشــان ميداد كه ســرمربي استقالل عملكرد خــوب بازيكن ازبك را نديده اســت. البته نه اينكه جباري بازيكن بيكيفيتي باشد اما در آن شرايطی كه جباروف داشت حركتهاي سازندهاي براي اســتقالل در خــط حمله ايجاد ميكرد، بودنش به سود استقالل بود. بــا توجه به آن نمايش نســبتا خوب، منصوريــان احتماال جبــاروف را در پست هافبك بازيساز به ميدان خواهد فرستاد و جابر انصاري را از ابتدا روي نيمكت مينشــاند تا احتماال در نيمه دوم از ايــن بازيكن بهــره بگيرد. اما تغيير ديگري كــه احتماال در تركيب اســتقالل شــاهد خواهيم بود حضور مهــدي قائــدي در تركيــب اصلــي استقالل اســت. قرار است اين بازيكن به گوش چپ برود. اين تصميم منجر به بيرون رفتن بيت سعيد خواهد شد اما اين احتمال هم دور از ذهن نيست كه سرمربي استقالل از بيت سعيد در خــط حمله بهره بگيرد و شــهباززاده را همچــون بازي قبــل روي نيمكت بنشــاند. البته همه اينهــا احتماالت اســت و تجربه نشان داده كه سرمربي اســتقالل حتي دقايقي مانده به بازي نيز تركيبش را تغيير ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.