مرفاوي: استقالل تمام ابزار قهرماني را دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

برخالف اكثر پيشكســوتان استقالل كه به شــدت از نحوه عملكرد ايــن تيم انتقــاد ميكنند اما صمد مرفاوي كه خودش زماني ســرمربي اســتقالل بوده است، زياد از اين تيم انتقاد نميكند: «نميتوانيم بگوييم اســتقالل خوب بازي نميكند، در واقع اســتقالل به دنبال يك فوتبال خوب ميباشــد اما هنوز آن كارايي را ندارد. اســتقالل ابــزار اين كار را هم دارد اين روزها ميشــنويم كه ميگويند به دنبال ارائه بازي مالكانه هســتيم، من هم بازي مالكانه را دوست دارم. به خاطر اينكه ذات فوتبال اســتقالل، فوتبال مالكانه اســت. از دوره رايكوف و همچنين پورحيدري كه ما از پدر اســتقالل ارائه اين فوتبــال را ياد گرفتيم. بازي مالكانه يك نيازهايي دارد كه بايد داشته باشيم. استقالل در اين بازي مالكانه احتياج دارد كه بازيكنانش تحرك زيادي داشــته باشــند چون اين سبك، يك كار فنــي باالتري ميخواهد. بازيكنان بايــد در زمين حريف با توجه به تحركشــان پشت بازيكنان حريف پا به توپ شوند و رو به دروازه حريف كار تركيبي انجام دهند. بازيكن بايد خالقيت داشته باشد و از موقعيتها استفاده كند.»

سرمربي سابق استقالل در ادامه ميگويد: «استقالل بازيكنان زيادي دارد، بازيكنانــي مثل جباري و جباروف بازيكنان طراح هســتند و رو به جلو كه ميتوانند بازي تركيبي را انجام دهند. من بازي كه از اســتقالل ديدم، نشــان ميدهد اين تيم در ادامه بهتر خواهد شد ولي بايد يكسري اصــول را با تمرين بيشــتر انجام دهند تا به موفقيت برسند. اســتقالل از دفاع به حمله را بســيار خوب انجام ميدهد و كارها بسيار اصولي انجام میشــود. اســتقالل ابزار الزم بــراي قهرماني را دارد فقط بايد از آنها خوب اســتفاده كند. اگر قرار باشــد روزي سجاد شــهباززاده بازي كند بايــد به ميدان برود و نبايد جاي او كســي ديگر بــه ميدان برود. به نظر من هر كســي كه در استقالل است، حقش است كه بازي كند و در واقع ما نبايد به نامها نگاه كنيم.»

مرفــاوي در خصــوص تغييــرات زياد تركيــب ميگويد: «من در بازي اول گفتم يكي از مشــكالت اســتقالل تغييرات زياد اســت. اين تيم در بازي اول شــش تغيير نســبت به سال گذشته داشــته كه اين نياز به زمان دارد تا تيم هماهنگ شود. در بازي دوم هم نســبت به بازي اول چهار تغيير به وجود آمد كه اين زياد خوب نيست. استقالل براي قهرماني بايد هرچه سريعتر به انسجام الزم برسد. استقالل ديگر نميتواند امتياز از دست بدهد و اين بهانه خوبي نيست كه مدام گفته شــود در ادامه بهتر خواهيم شد چون قطعا در ادامه تيمهاي ديگر هم پيشرفت خواهند كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.