همه برای اصحاب رسانه كف زدند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دوباره زميــن شــماره 2 آزادي رنگ و شــكل آبي به خود گرفته. اســتقالليها بنا به خواســته منصوريان اين روزها در اين زمين تمرين ميكنند اما ماجراي تمرين روز گذشته اســتقالل يك فرق عمده با تمام روزها داشت. برخــالف چند وقتــي كه اســتقالل به دليل نتيجه نگرفتن ترجيح ميداد پشــت درهاي بســته و به دور از اصحاب رســانه تمرين كند اما روز گذشــته منصوريان با روي گشــاده از خبرنگاران و عكاســان ورزشي استقبال كرد. دليلش هم كامال واضح بود، 17 مرداد مصادف است با روز خبرنگار و سرمربي استقالل در اين روز كه متعلق به اصحاب رســانه است، سعي كرد رفتار متفاوتي داشــته باشــد به همين دليل هم از شــاگردان خود خواست كه براي خبرنگاران دست بزنند.

تمرين ســاعت 10 شروع شد و بازيكنان اســتقالل بنا به خواســته منصوريــان براي خبرنگاران دست زدند تا به نوعي از آنها تشكر كرده باشــند. بعد از اينكه اســتقالليها براي خبرنگاران دست زدند و حسابي آنها را تحويل گرفتند، تمرين شروع شد. فرشيد اسماعيلي و پادوانــي زير نظر ميك مــك درموت، مربي بدنساز اســتقالل تمرينات اختصاصي انجام دادنــد. بهنظر ميرســد با اين رونــد اين دو بازيكن ديدار مقابل تراكتورســازي را از دست بدهند. فرشــيد باقري به دليل مصدوميت در محل تمرين حضور نداشــت. بازيكنان پس از گرم كــردن و عبور از موانع، به پاســكاري در فواصل كوتاه پرداختند و سپس به چهار گروه تقسيم شدند. دو گروه در يك نيمه و دو گروه در نيمه ديگر به فوتبال تحتفشار پرداختند. با توجه به اينكه تنها ســه دروازهبان در تمرين حضور داشتند، اشكان نامداري درون دروازه قرار گرفــت. نامداري در كنــار بابازاده، مربي دروازهبانها بــه تمرين كنار آنهــا پرداخت. تمرين در يك هواي گرم برگزار شــد. افرادي هم كه در محل تمرين حضور داشــتند، براي فرار از گرما به زير ســايه درختان پناه بردند. نكتــه قابل توجه در تمرين اســتقالل، تالش سرور جباروف براي نشان دادن آمادگي خود بود. اين بازيكن سعي و تالشي زيادي ميكرد كه نشــان بدهد از آمادگي زيــادي برخوردار است. خســرو حيدري نيز ديگر بازيكني بود كه به دليل مصدوميت از ناحيه كشــاله ران، تمرينــات اختصاصي انجــام داد. در فوتبال درون تيمــي، بازيكنان كري زيادي با يكديگر داشــتند. تيمي كه سيدحســين حســيني، جبــاروف، وريا غفوري و عظيــم گوك در آن حضور داشــتند، به شــكل جالبي به شادي پرداختند. تيمي هم كــه مجتبي جباري در آن حضور داشــت و شكســت خورد به سمت بازيكناني كه شــادي ميكردنــد، آب پرتاب كردند. اســتقالليها خودشــان را براي هفته سوم آماده ميكنند هفتهاي كه به نوعي هفته سرنوشتساز آنها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.