دكتر حيدري بازی استقالل- تراكتور را سوت ميزند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يكي از مهمترين بازيهاي هفته سوم ليگ برتر، بازي اســتقالل و تراكتورسازي اســت. به دليل همين اهميــت هم كميته داوران دكتــر بيژن حيدري را براي قضاوت ايــن بــازي انتخاب كرده اســت. حســن كامرانيفر رييس دپارتمان داوري كه آمده بــود داوري ايران را متحــول كند به دليل اختالف با اصفهانيان استعفا كرد و رفت.

البته با توجه به اينكه اصفهانيان حاضر نشــد ديگر با كامرانيفر كار كند بهتر است بگوييم اســتعفايش دادند. از يك ماه پيش اختالفات بين رييس كميته داوران و رييس دپارتمان داوري باال گرفت تا اينكه كامراني فر به نشــان اعتراض قهر كــرد تا به قول خودش فضا كمي آرام شــود اما ترك او به منزله حذف دائمياش از كميته داوران شد.

يكــي از داليلي كه تا بــه اين لحظه سه رييس (عســگري، عنايت و كامرانيفر) دپارتمان را ترك كردند اين بوده كه اتفاق نظري با اصفهانيان ندارند و حتي در چينش داوري بــا هم اختالف داشــتهاند به همين دليل هم اين روزها اصفهانيان بدون داشتن رقيبــي تصميــم اول و آخــر را در كميته داوران ميگيرد.

رييس كميته داوران كه اعتقاد ويژهاي به عملكرد دكتر حيدري دارد اين هفته او را براي حساسترين بازي انتخاب كرده است. با توجه به سر و صدايي كه هفته پيش سر مســائل داوري اســتقالل به پا شد به نظر ميرســد اين هفته حيدري كار سختي را برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.