باقری رفت تا يک ماه ديگر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك استقالل ممكن است به دليل مصدوميت، چند ماه از ميادين دور باشــد. فرشــيد باقري در بازي دوستانه با نساجي كه حــدود يك ماه پيش برگزار شــد، مچ پايش آســيب ديد و هنوز شرايط حضور در تمرينها را پيدا نكرده است. موضوع دوري او از تمرينها حساســيت مصدوميت مچ پا اســت چراكه اگر زودتــر از موعد كارش را آغاز كند ممكن اســت چند ماه از ميادين دور باشــد. عليرضا منصوريان با وجود نياز زيادي كه بــه باقري دارد، به او اعالم كرده اســت تا مصدوميتش به طور كامل برطرف نشده است نبايد در تمرينها شركت كند تا در هفتههاي حساس ليگ، تيمش از حضور او محروم نشود.

دوري هافبك دفاعي كه بنا به خواسته منصوريان اســت خواست قلبي خودش هم نيســت و ميتواند در آينــده براي اين تيم دردسر ساز شود.

اســتقالل شــش مصدوم دارد كه به غير از اميد ابراهيمي و محســن كريمي به دليــل عمل جراحي فعــال نمیتوانند بازی كنند (حتي محســن كريمــي هم به دليل مصدوميت از فهرســت خارج شــده) چهار مصدوم ديگر شــرايط متفاوتي دارند و در ميان آنها به نظر ميرســد فرشــيد باقري شــرايط بدتري دارد و به همين دليل براي اينكه مشكلش حادتر نشود بنا به صالحديد منصوريان حتــي در تمرينهای اختصاصي شــركت نميكنــد تــا بتواند به شــرايط ايدهآل برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.