محسن كريمي: برگردم ستاره استقالل ميشوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محســن كريمي كه قبل از شروع فصل كتفــش را جراحي كرده بود حاال در وضعيــت بهتري قــرار دارد و براي بازگشت لحظه شماري ميكند.

هافبــك ريزنقــش و تكنيكــي استقالل ميگويد: «در اين مدت شبانه روز تحت نظر پزشــكان استقالل بودم و دوران مصدوميتــم خيلــي زود طي ميشود. مدام در كلينيك باشگاه هستم تــا بتوانم با قدرت برگــردم. االن ديگر كتف بند نــدارم و فيزيوتراپي ميكنم. فكر ميكنم به زودي كتفم خوب شود و آماده حضور در ميادين شــوم. البته چون تا نيمفصل از فهرســت استقالل خارج شــدهام، عجلهاي ندارم و دوست دارم با قدرت برگردم.»

كريمــي در مــورد بازگشــتش ميگويد: «دوست دارم برگردم و موفق شوم. ميخواهم در بازگشت به ميادين ستاره اســتقالل شوم و انشــاءا... در بازگشــت به ميادين اين اتفــاق برايم خواهد افتاد. شــرايط اســتقالل خيلي خوب اســت. ما نياز به هماهنگي داريم اما شك ندارم اســتقالل مدعي جدي قهرماني است و از بازي با تراكتورسازي نتايج خوب ما شروع ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.