استقالل و تراكتور در شرايط مشابه

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل و تراكتورســازي در شرايطي مشــابه به مصاف هم ميروند. هــر دو تيم كار مشــكلي در اين بــازي دارند چرا كه تحــت تاثير نتايج دو هفته ابتدايي خود در ليگ هســتند و اين موضوع فشار رواني زيادي بر آنها وارد ميكند.

تراكتورســازي هيچ امتيازي از دو هفته اول نگرفته و استقالل كه يك امتياز گرفته، هنوز هيچ گلي نزده اســت و ايــن موضوع هر دو تيم را تحت تاثير قرار ميدهد.

هميــن نكتــه باعث ميشــود كه هــر دو تيــم نتوانند با فــراغ بال خواســتههاي مربيان خود را در زمين پياده كرده و همه تواناييهاي شان را نشان دهند.

زدن يك گل استقالل را از اين شرايط خالص ميكند و فشار روحي را از روي اين تيم بر ميدارد. اگر آبي پوشــان در اين بازي زود به گل برســند ميشود انتظار يك پيروزي خوب را براي اين تيم كشيد.

ايــن بــازي در واقع جنگ خطوط مياني دو تيم اســت و نبرد اصلي را هافبكها بايد با هم داشته باشند. هافبكهاي هر دو تيم نقطه قوت تيمشان محسوب ميشوند و خط مياني هر يك از دو تيم اگر جنگهاي ميانه ميدان را ببرد، كار آن تيم براي پيروزي راحتتر ميشود.

البته به نظر ميرســد استقالل طي هفتههاي گذشته بيشتر از تراكتور تحت فشار بوده اســت خصوصا اينكه نتوانسته در دو بازي گل بزند كه اين امر يك آمار بد براي اين تيم محســوب ميشود. در شرايطي كه استقالل در همه خطوط دچار ضعف بــوده ولي با توجه به ناتواني اين تيم در گل زدن، مهاجمان اين تيم زير فشار بيشتري هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.