فريبا: استقالل نياز به زمان دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با توجه به اينكه اســتقالل تاكنون يــك امتياز به دســت آورده در بازي با تراكتورســازي محكوم به بردن اســت، فريبا مديرفني استقالل در خصوص اين بازي اينطور اظهارنظر ميكند: «با توجه به نتايج دو هفته اول، چارهاي به غير از پيروزي مقابل تراكتورسازي نداريم. البته بازي سختي داريم اما اميدواريم بتوانيم در زميــن خودمان برابــر حريف نتيجه بگيريم.» فريبا در مورد فاصله ۵ امتيازي استقالل با تيمهاي صدرنشين ميگويد: «اين مســاله را قبول دارم و نبايد اجازه دهيم فاصلهمان بيشتر شــود. در بازي با اســتقالل خوزســتان بهتر از ديدار با صنعت نفت آبادان بوديم و اين مســاله جاي خوشحالي دارد. استقالل تغييرات زيادي داشته و نياز به زمان است تا تيم هماهنگ شــود. ما به هواداران استقالل حق ميدهيم كه دوســت داشته باشند، تيمشــان باالي جدول باشــد و مطمئنا تالش كادر فنــي و بازيكنان هم همين موضــوع اســت.» مديرفني اســتقالل در خصــوص عملكرد بازيكنــان جديد ميگويد: «گفتم كه بچههاي ما در بازي با استقالل خوزســتان بهتر از بازي اول خودشــان بودند. بازيكناني چون مهدي قائدي عملكرد خوبي داشتند و اميدوارم اين روند ادامه داشــته باشد. بازيكناني چون پژمــان منتظري و مجتبي جباري هم خوب بودند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.