ماجدي هم از استقالل طلبكار است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرپرســت ســابق اســتقالل هم بــه جمــع طلبــكاران ايــن باشــگاه اضافــه شــد. ميرشــاد ماجــدي هــم مدعــي شــده از اســتقالليها طلبكار اســت. هــر روز يكــي از قديميهاي اســتقالل مصاحبه ميكنــد و در مورد طلبش از اين باشــگاه صحبت ميكند. ميرشاد ماجدي اما ديروز خودش را جزو طلبكاران اســتقالل معرفي كرد تا معلوم شود اوضاع استقالل براي تسويه حساب بــا طلبــكاران قبلي چقدر حاد اســت. سرپرســت سابق اســتقالل در خصوص طلب خــود از اين باشــگاه گفت:«مبلغ قابل مالحظهاي از اســتقالل طلب دارم اما دنبال شــكايت از اين باشگاه نيستم. اســتقالل آنقدر بزرگ است و در معرفي مــن به فوتبــال نقش داشــته كه از آن شكايت نكنم اما اميدوارم روزي مشكالت اســتقالل حل شــود تا خود مسووالن باشگاه با ما تماس گرفته و بگويند بياييد پول تان را بگيريد.» ماجدي در خصوص درخشش قائدي در استقالل گفت:«لطفا قائدي را همه به حال خودش بگذارند و اجازه دهند او همان مهدي قائدي باشد و القاب نيمار، رونالدو، مســي ...و را به او ندهند. اين بازيكن فقط اگر خودش باشد ميتواند پيشــرفت كنــد و نيازي به اين القاب ندارد.» به نظر ميرســد افتخاري بــراي حل مشــكالت مالي و تســويه با طلبكاران استقالل راه سختي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.