تالش براي پاك كردن عدد صفر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرمربي اســتقالل در تمرين روزهاي اخير تالش زيادي ميكند كه مشــكل گل زدن تيمش را حل كند. با گذشت دو هفته از آغاز ليگ برتر، اســتقالل هنوز نتوانسته گلــي وارد دروازه حريفــان خــود كند و منصوريان اعتقاد دارد اگر اين مشكل حل شود، آبيها ميتوانند خيلي زود خود را در مسير كورس قهرماني قرار بدهند.

اســتقالل در بــازي بــا اســتقالل خوزســتان در هفته دوم ليگ برتر از نظر خلــق موقعيت كامال موفق بــود و بارها تا آستانه باز كردن دروازه اين تيم هم پيش رفــت اما عدم دقــت در زدن ضربات آخر باعث شد آبيها از زدن اولين گل خود در ليگ برتر ناكام بمانند.

روز گذشــته عليرضــا منصوريــان بيشــترين تمركــز خــود را روي كارهاي تهاجمي استقالل گذاشت تا بتواند هرچه زودتر اين مشــكل را كه البته قابل حل به نظر ميرسد، رفع كند. در يكي از آيتمهاي تمرينــي بازيكنــان در يك ســوم زمين فوتبال 4 به 4 بازي ميكردند و منصوريان با طراحي ايــن تمرين تــالش كرد، پاي بازيكنانش را در فوتبال تحت فشار، به گل زدن باز كند. منصوريان اميدوار اســت در هفته ســوم پاي بازيكنانش به گل زدن باز شــود تا عدد صفري كه جلوي تعدادهاي گلهاي استقالل قراردارد پاك شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.