بازی استقالل - تراكتور پرحاشيه ميشود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هميشه بازيهاي استقالل و تراكتور از حساسيت خاصي برخوردار بوده است. فصل گذشته عليرضا منصوريان سرمربي اســتقالل تــالش زيــادي انجــام داد تا قلعهنويي را به ســمت هواداران استقالل ببرد و دلخوري بازي قبلي دو تيم استقالل و تراكتورســازي را از دل او بيرون بياورد اما قلعهنويي حاضر به اين كار نشــد و اين مســاله خودش آغاز برخي حواشــي بود. استقالل روي اشــتباه عجيب محمدرضا اخبــاري گل نخســت را به ثمر رســاند و بازي متعادل دنبال شــد تا اينكه در دقيقه ۶۵ يك كرنر به ســود تراكتورسازي اعالم شــد. پرتاب يك پرتقال از سوي هواداران استقالل به ســمت بازيكن تراكتورسازي باعث ايجــاد وقفه در جريان بازي شــد و بعد از شــروع مجدد بازي همين توپ وارد دروازه استقالل شد و در ادامه تراكتوريها گل دوم را به ثمر رساندند تا اين بازي 2 بر يك به پايان برســد. هر دو گل اين ديدار را فرزاد حاتمي براي تراكتورســازي به ثمر رساند اما در شرايط فعلي استقالل نياز به برد دارد و بايد از حواشي دور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.