منصوريان در كميته اخالق

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل بــراي اداي توضيحات در خصوص اتفاقات بازي نفت آبادان در كميته اخالق حاضر شد. عليرضا منصوريان ســرمربي اســتقالل با دعوت كميته اخالق ديــروز در اين كميته حاضر شد. ســرمربي اســتقالل به دليل برخي اتفاقات در جريان ديــدار با نفت آبادان در هفته اول ليگ برتر بــه اين كميته دعوت شــده و به همين دليل عصر روز گذشــته براي ارائــه توضيحات راهــي اين كميته شد. ســرمربي اســتقالل بعد از اين ديدار نيــز صحبتهاي تنــدي را عليــه اركان فدراســيون فوتبال انجــام داده بود و به نظر ميرسد رابطه او با فدراسيون فوتبال همچنان تيره و تار باقي خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.